Wat is diversiteitsbeleid? Voordelen en implementatie in een bedrijf

Generation Z

Er vinden grote cultuurveranderingen plaats, en deze zetten zich voort in bedrijven en op de werkvloer. In dit artikel gaan we in op de voordelen van een goed diversiteitsbeleid, we wijzen op de barrières en we geven tips mee voor het implementeren van een succesvol diversiteitsbeleid. 

Belangrijkste conclusies

  • Verschillende opinies, inzichten en achtergronden vergroten de denkkracht van een bedrijf.

  • Bij het implementeren van een diversiteitsbeleid is het belangrijk om heldere KPI’s te formuleren, die op een later moment geëvalueerd kunnen worden.

  • Zorg bij het implementeren niet alleen voor interne veranderingen, maar straal als organisatie ook naar buiten toe uit dat je inclusiviteit hoog in het vaandel draagt.

Wat voor uitdagingen staan je te wachten, en hoe ga je daar als bedrijf het beste mee om? Download ons gratis HR Trends-rapport voor 2023 hier!

Wat is een diversiteitsbeleid?

Definitie van een diversiteitsbeleid

Met een diversiteitsbeleid streeft een bedrijf naar een zo divers mogelijke samenstelling van het personeelsbestand, oftewel naar een meer inclusieve organisatie. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het geslacht, de culturele achtergrond, de geaardheid en de leeftijd van een (potentiële) medewerker.

Leestip: Ontdek de rol van compliance management bij het stimuleren van ethisch verantwoord ondernemen.

Waarom is een diversiteitsbeleid belangrijk? 

Het is belangrijk om een diverse samenstelling binnen je bedrijf te hebben, zodat je personeelsbestand een goede afspiegeling is van de maatschappij. Zo zullen verschillende opinies, inzichten en achtergronden de denkkracht van je bedrijf vergroten. Meer informatie over het toepassen van diversiteitsmanagement is te vinden in dit artikel.

Hoe implementeer je een effectief diversiteitsbeleid in je bedrijf? 9 tips

Hoe kun je als werkgever het beste een diversiteitsbeleid implementeren? Hieronder lees je een aantal punten waar je op moet letten. 

1. Zoom uit

Kijk met een kritisch oog naar je bedrijf: denk en handel je inclusief? Het kan gebeuren dat je als bedrijf vast komt te zitten in bepaalde denkpatronen. Het is dan belangrijk uit te zoomen en eerlijk te kijken naar de gedragspatronen binnen de organisatie. Organiseer workshops rondom deze bewustwording

2. Specifieke KPI’s

Formuleer duidelijke, meetbare doelstellingen (KPI’s), zowel kwalitatief als kwantitatief. Zo kun je bijvoorbeeld meten wat de verhouding man/vrouw is binnen het bedrijf, uitgedrukt in percentages. Een manier om de betrokkenheid van je medewerkers te meten, is door middel van enquêtes. Hierbij kan ook worden gevraagd naar de ervaringen van medewerkers met betrekking tot de cultuur binnen de organisatie en de perceptie van salarisverschillen tussen verschillende genders, leeftijden en opleidingsniveaus. Op vaste evaluatiemomenten toets je dan of en in welke mate de doelen behaald zijn.

3. Betrek de ondernemingsraad 

In de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) is bepaald dat de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft aangaande het verwerken en beschermen van persoonsgegevens. Dit geldt ook voor het aanstellingsbeleid, indien in dit beleid ook rekening gehouden wordt met het diversiteitsbeleid.

4. Pas de sollicitatieprocedure aan

Ook wat de sollicitatieprocedures betreft, is er vaak verandering noodzakelijk. De meeste hr-medewerkers die werven en selecteren worden doorgaans afgeleid door andere eigenschappen dan louter de kwaliteiten en competenties van een sollicitant. Dit betekent dat je de kandidaten uitkiest op basis van hun competenties en de hoogste scores.

5. Voorbeeldgedrag bovenste laag

Practice what you preach: geef als management het goede voorbeeld. Als een bedrijf diversiteit belangrijk vindt, is het zaak om dit in de toplaag te laten zien. 

6. Verandering van bepaalde structuren

Onbewust en vaak onbedoeld worden bepaalde minderheden in veel bedrijven buitengesloten. Dat kan al het geval zijn door de structuur van het bedrijfsgebouw. Is er bijvoorbeeld gedacht aan mensen die slecht te been zijn? Zijn er genderneutrale wc’s aanwezig in je bedrijf? Zijn er gebedsruimtes voor moslims voorzien? Ook moet er kritisch gekeken worden naar ingesleten gewoontes. Denk bijvoorbeeld aan vergaderingen die steevast in het Nederlands plaatsvinden, ook al is er een medewerker die alleen Engels spreekt. Neem dus alle systemen goed onder de diversiteitsloep, en voer waar nodig veranderingen door.

7. Uitingen naar buiten

Zorg ervoor dat je als organisatie niet alleen intern werkt aan inclusiviteit, maar draag ook naar buiten toe uit dat dit een belangrijke waarde voor je is. Er zijn verschillende manieren waarop je dit als bedrijf kunt doen, zoals reclame maken waarin diverse culturen worden vertegenwoordigd, of het sponsoren of organiseren van evenementen met een inclusieve boodschap of ‘woke’-karakter.

8. Speciale plekken

Zorg voor een veilige werkomgeving waarin mensen zichzelf kunnen zijn en met gelijkgestemden samen kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan de oprichting van een LHBTQ-platform waarop medewerkers met elkaar in gesprek kunnen gaan en waar nodig in actie kunnen komen. 

9. Betrek medewerkers bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid

De implementatie van diversiteitsbeleid in een bedrijf is een continu proces dat nooit af is, en voortdurend gemonitord moet worden. Betrek minderheidsgroepen bij het opstellen van je beleid, en ook bij de controle ervan.

Stap voor stap de bedrijfscultuur versterken

NL_Personeelshandboek_bedrijfscultuur_versterken_powerful_coperate_culture

Hoe consolideer je met eenvoudige middelen een sterke bedrijfscultuur? De experts in deze gids laten het je zien.

De voordelen van diversiteit op de werkvloer

Door een effectief diversiteitsbeleid te implementeren, toont een bedrijf aan dat het zich maatschappelijk engageert.

  • Hierdoor krijg je meer tevreden werknemers, die loyaler zijn, waardoor ze beter presteren en productiever zijn. 

  • Ook wordt de creativiteit en innovatie binnen een bedrijf gestimuleerd dankzij de uiteenlopende gezichtspunten van de diverse werknemers. Dit leidt vaak tot nieuwe invalshoeken.

  • Een uitgesproken diversiteitsbeleid levert je bedrijf een concurrentievoordeel op en je bedrijf krijgt ook een beter imago.

  • Met meer diversiteit op de werkvloer, ontstaan er bredere inzichten. Teams kunnen zo beter inspelen op de behoeften van de klanten. 

Een voorbeeld van een Nederlands bedrijf dat opvalt door zijn aandacht voor diversiteit is het Kunstmuseum in Den Haag. Het Kunstmuseum richt zich op álle inwoners van de stad, en dus ook op inwoners met een migratie-achtergrond. Dat geldt trouwens niet alleen voor wat betreft het personeelsbestand, ook bij het tentoonstellingsbeleid is er aandacht voor deze bezoekers.

Er is ook een grote Nederlandse bank, ABN AMRO, die al vele jaren aandacht heeft voor diversiteit. Het beleid streeft ernaar om de vertegenwoordiging van vrouwen in topposities te vergroten. Maar ook culturele diversiteit is in de afgelopen 10 jaar een prioritair agendapunt geweest: 13% van de werknemers heeft een niet-westerse achtergrond. 

Tot slot is ook de recruitment-organisatie ManpowerGroup zich bewust van hoe diversiteit bijdraagt aan een grotere betrokkenheid van medewerkers, en daarmee ook aan het succes van een bedrijf. Zij richten zich op een brede diversiteit: van jong tot oud, gay of straight, vrouw of man, hoogopgeleid of laagopgeleid, en met uiteenlopende culturele achtergronden. Inmiddels is 60% van de senior managers bij dit bedrijf vrouw. 

Barrières voor diversiteit op de werkvloer

  • Diversiteit kan de communicatie tussen medewerkers bemoeilijken. Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor de communicatie soms niet goed verloopt, zoals een taalbarrière of een verschil in opleidingsniveau of culturele achtergrond met andere normen en waarden. Dit kan soms leiden tot misverstanden of verkeerde interpretaties van communicatie.

  • Ook kan het lastig zijn om diversiteit te integreren in specifieke beroepstakken. Denk bijvoorbeeld aan beroepen waar fysieke kracht onontbeerlijk is, zoals bepaalde banen in de bouw en het personeel van verhuisbedrijven en vuilophaalbedrijven. Vrouwen zijn doorgaans niet gebouwd om dergelijk zwaar werk te doen. Voor deze bedrijven is het dan ook lastig om aan de vrouwenquota te voldoen.

  • De extra kosten kunnen ook een probleem vormen. Zo is er bijvoorbeeld geld nodig voor het ombouwen van wc’s, voor het creëren van een gebedsruimte voor moslims, en voor de inrichting van een kolfruimte voor kersverse moeders.

Conclusie

Met een goed diversiteitsbeleid toon je als bedrijf dat je maatschappelijk betrokken bent. Dit heeft meer tevreden medewerkers tot gevolg. Tevreden medewerkers zijn loyaler en gaan dan weer beter presteren. Ook zorgt een divers personeelsbestand voor bredere inzichten en meer creativiteit op de werkvloer. Let wel op: een goed diversiteitsbeleid is meer dan alleen het afvinken van een checklist. Het is essentieel om een effectief beleid te ontwikkelen dat door de gehele organisatie wordt gedragen, en waarbij duidelijke, meetbare doelen en afspraken worden vastgesteld. Op deze manier kan het diversiteitsbeleid ook in de praktijk worden uitgevoerd en kunnen resultaten worden gemeten en geëvalueerd om waar nodig bij te sturen.

Veelgestelde vragen

Wat moet er in een diversiteitsbeleid staan?

In een diversiteitsbeleid moeten doelstellingen worden opgenomen die verband houden met de diversiteit binnen een bedrijf. Dit kan gaan over de samenstelling van het personeelsbestand, maar het beleid kan ook betrekking hebben op uitingen naar buiten toe en op de (potentiële) klanten waarop het bedrijf zich richt.

Waarom is een diversiteitsbeleid belangrijk voor bedrijven?

Een diversiteitsbeleid is belangrijk voor organisaties omdat het bijdraagt aan een meer inclusieve werkcultuur. Een effectief diversiteitsbeleid stelt bedrijven in staat om te profiteren van de voordelen van een diverse en inclusieve werkomgeving. Dit kan onder meer leiden tot betere prestaties, een hogere productiviteit en een hogere betrokkenheid van je medewerkers.

Wat is diversiteit in een team?

Diversiteit in een team betekent dat de teamleden verschillen op het vlak van hun persoonlijke kenmerken, (culturele) achtergronden, vaardigheden, kennis, enzovoort. Dit kan onder meer betrekking hebben op verschillen in geslacht, leeftijd, etniciteit, religie, seksuele geaardheid, opleidingsniveau, werkervaring, persoonlijkheid en denkstijl. Het doel van diversiteit in een team is om verschillende perspectieven en ideeën samen te brengen om de prestaties van het team te verbeteren en innovatie te stimuleren.

Disclaimer

Onze gids voor zakelijke veerkracht

Personio_Templates