Mag de werkgever een werknemer bellen bij ziekte? Rechten en grenzen

Sick leave

We gaan in dit artikel in op de communicatie tussen de werkgever en de werknemer tijdens ziekte. We zullen een kijkje nemen naar het wettelijke kader, de rechten en plichten van werknemers, de frequentie van het contact, de aspecten van privacy en respect, en de rol van de arbodienst en de bedrijfsarts. 

Belangrijkste conclusies

 • De wetgeving staat werkgevers toe om contact op te nemen met een zieke werknemer. Er gelden echter strikte regels en beperkingen, zodat het recht op privacy van de werknemer gewaarborgd blijft.

 • De frequentie van het contact tussen de werkgever en de zieke werknemer hangt af van de concrete situatie en het beleid van het bedrijf. Hoe langer een werknemer ziek is, hoe meer contact er mogelijk zal zijn.

 • Bedrijfsgeneeskundige diensten en bedrijfsartsen spelen een belangrijke rol in het ziekteverzuimproces en in de communicatie tussen werkgever en werknemer. Hun advies moet je als werkgever ernstig nemen.

Gratis downloaden: sjabloon voor een functieprofiel!

Wat zijn de rechten en verplichtingen van werknemers als ze ziek zijn?

Een zieke werknemer heeft een aantal rechten en plichten ten aanzien van zijn werkgever. Omgekeerd hebben werkgevers ook specifieke rechten en plichten bij ziekte van een werknemer. Hieronder vind je de belangrijkste rechten en plichten voor elke partij.

Recht op privacy voor medische informatie

Als een werknemer ziek is, geldt er een recht op privacy en bescherming van zijn of haar medische gegevens. Werkgevers hebben het recht om te weten dat een werknemer ziek is en hoelang de ziekte naar verwachting zal duren, maar ze hebben geen recht op gedetailleerde medische informatie. Een werknemer is met andere woorden niet verplicht om specifieke medische gegevens te delen.

Hier zijn twee voorbeelden van niet-conforme situaties in het kader van een zieke werknemer:

 • Invasief gezondheidsonderzoek: een werkgever begint tijdens een hervattingsgesprek na het ziekteverlof van een werknemer te vragen naar de medische toestand van de werknemer en vraagt naar specifieke details over zijn of haar diagnose, behandeling of medicatie. Dit invasieve onderzoek schendt het recht van de werknemer op medische privacy. Als werkgever moet je dus altijd discretie vooropstellen.

 • Collega’s e-mailen over de ziekte van een collega: in een ander scenario kan een werkgever per ongeluk een e-mail van de HR-afdeling met informatie over het ziekteverlof of de medische toestand van een werknemer doorsturen naar het hele kantoor, inclusief collega’s die deze informatie niet hoeven te weten. Deze onbedoelde bekendmaking schendt het recht op privacy van de werknemer

Alle gegevens altijd beschikbaar met Personio

Reporting and Analytics

Roep met een paar klikken je belangrijkste kengetallen op en creëer relevante grafieken. En dat allemaal met gegevens die al centraal opgeslagen zijn.

Verplichting om ziekte te melden

Werknemers zijn over het algemeen verplicht om hun werkgever tijdig op de hoogte te stellen van hun ziekte. Dit gebeurt meestal volgens het verzuimprotocol van het bedrijf. De werkgever moet worden geïnformeerd over de reden van de ziekte en de verwachte duur van het verzuim.

💡 Personio biedt oplossingen voor verzuimbeheer die het proces van ziekmeldingen voor bedrijven en werknemers vereenvoudigen. Bedrijven halen voordeel uit een efficiënte verzuimregistratie, de naleving van de wet en een verbeterde communicatie, wat resulteert in een hogere productiviteit en lagere kosten. Werknemers voelen meer duidelijkheid en ondersteuning bij ziekmeldingen, waardoor hun tevredenheid en welzijn toeneemt.

Verplichting om bereikbaar te zijn

In sommige gevallen mag van werknemers verwacht worden dat ze beschikbaar zijn voor hun werkgever, vooral als er dringende zaken zijn die hun werk beïnvloeden. De werkgever moet hieromtrent echter redelijke verwachtingen hebben. Zo zal een collega die net in het ziekenhuis is opgenomen waarschijnlijk een aantal dagen niet in staat zijn om te antwoorden, afhankelijk van de ernst van de situatie.

Verplichting om mee te werken aan het herstel

Werknemers moeten ook meewerken aan hun herstel. Dit kan betekenen dat ze moeten meewerken aan de medische controles door de bedrijfsarts of de arbodienst, en dat ze het medisch advies moeten opvolgen om hen te helpen herstellen. Hieronder volgen enkele voorbeelden van wetten die van invloed kunnen zijn op werknemers die voor korte of langere tijd ziek zijn.

 • Wet verbetering poortwachter: deze wet omschrijft de verplichtingen van werkgevers en werknemers tijdens ziekteverlof. De wet omvat onder meer eisen voor de werkgever om te werken aan re-integratieplannen en een verplichting voor de werknemer om mee te werken aan het re-integratieproces.

 • Arbowetgeving: deze wet heeft betrekking op de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Zo zijn er onder meer bepalingen met betrekking tot ziekte van werknemers en de arbeidsomstandigheden op het werk. Bedrijven zijn verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving

 • Wet op de medische keuringen: deze wet regelt medische keuringen en gezondheidscontroles op het werk. De wet omvat onder meer regels over wanneer en hoe medische onderzoeken mogen worden uitgevoerd en over de vertrouwelijkheid van medische informatie.

 • Ziektewet: deze wet regelt de betaling van een ziekte-uitkering aan een werknemer die langdurig arbeidsongeschikt is. De wet bevat bepalingen over de ziekmelding, de duur van de uitkering en de verplichtingen van werknemers en werkgevers.

 • Privacywetgeving: diverse privacywetten, zoals de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming), zijn van invloed op de verwerking van medische gegevens van een zieke werknemer. De werkgever moet deze regels strikt naleven om juridische problemen te vermijden.

Stap voor stap de bedrijfscultuur versterken

Gids voor bedrijfscultuur

Hoe consolideer je met eenvoudige middelen een sterke bedrijfscultuur? De experts in deze gids laten het je zien.

Wat is de frequentie van het contact tussen werkgever en werknemer?

Hoe vaak een werkgever contact kan opnemen met een zieke werknemer kan variëren, afhankelijk van de specifieke situatie en het beleid van het bedrijf. Over het algemeen kunnen de volgende richtlijnen in acht worden genomen:

 • Bij kortdurende ziekte van een werknemer is sporadisch contact meestal voldoende om de toestand van de werknemer en de geplande terugkeer naar het werk te bespreken.

 • Bij langdurige ziekte van een werknemer kan de frequentie van het contact toenemen, vooral als er re-integratieplannen worden opgesteld.

Privacy en respect

Werkgevers moeten de privacy van een zieke werknemer respecteren. Dit betekent dat de werkgever niet om onnodige medische informatie mag vragen en geen ongepaste druk mag uitoefenen. Als werkgever moet je begrip tonen voor de situatie van je werknemer en hem of haar de juiste steun bieden.

Wat is de rol van de arbodienst en bedrijfsarts?

De arbodienst en de bedrijfsarts spelen een belangrijke rol in het ziekteverzuimproces en in de communicatie tussen de werkgever en de werknemer. Zij zijn verantwoordelijk voor het beoordelen van de medische situatie van de werknemer en het adviseren van werkgever en werknemer over de re-integratiemogelijkheden. Als werkgever moet je de aanbevelingen van de arbodienst en de bedrijfsarts ernstig nemen.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de regels over contact met een zieke werknemer buiten de werktijden?

Werkgevers mogen buiten werktijd alleen contact opnemen met een zieke werknemer als dit vooraf werd afgesproken en het contact noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. Werknemers hebben in principe recht op rust en privacy buiten hun werkuren.

Kan een zieke werknemer weigeren om op te nemen of te reageren?

Een werknemer die zich ziek heeft gemeld, heeft het recht om contact buiten de werkuren te weigeren, tenzij dit contractueel is overeengekomen of vereist is voor dringende zaken. De zieke werknemer moet echter redelijke inspanningen leveren om zijn of haar werkgever tijdig op de hoogte te stellen van de ziekte.

Hoe wordt de communicatie tussen werkgever en werknemer geregeld bij langdurige ziekte?

Bij langdurige ziekte wordt de communicatie tussen de werkgever en de werknemer over het algemeen frequenter en intensiever. In overleg met de arbodienst of de bedrijfsarts worden re-integratieplannen opgesteld om de werknemer te helpen om opnieuw aan de slag te gaan.

Hoe vaak mag de werkgever een werknemer bellen tijdens ziekte?

De frequentie van contact tijdens het ziekteverzuim varieert naargelang de specifieke situatie. Echter, de mate van contact moet redelijk zijn en moet in overeenstemming zijn met de behoeften van de werknemer en het bedrijf. Een werkgever moet de privacy en het herstelproces van de werknemer respecteren.

Disclaimer

HR-processen vereenvoudigen

Relaxed-HR-Manager noblurb