Vakantiedagen berekenen: formules + uitbetalen

Holiday Pay Overtime in the UK

Er bestaan een aantal wettelijke richtlijnen en regels die je als werkgever moet volgen als het gaat om de berekening en uitbetaling van de vakantiedagen van je medewerkers. Maar hoe doe je dat precies, vakantiedagen berekenen? In dit artikel vind je formules, voorbeelden en de belangrijkste informatie om de vakantiedagen van je medewerkers correct te berekenen en uit te betalen.

Belangrijkste conclusies

  • Het aantal vakantiedagen dat medewerkers krijgen, wordt bepaald op basis van hun arbeidsduur en leeftijd.

  • In principe heeft een werknemer recht op in totaal twintig vakantiedagen per jaar. Bij een fulltime dienstverband heeft hij of zij ook nog recht op acht procent vakantiegeld.

  • De HR-manager heeft de taak om het nettobedrag uit te rekenen bij de uitbetaling van het vakantiegeld, aangezien vakantiegeld wordt belast. 

  • Als een medewerker niet het volledige jaar in dienst is, dan worden de vakantiedagen evenredig berekend op basis van de duur van het dienstverband.

Download: Excel-sjabloon vakantieplanner

Wat zijn vakantiedagen?

Vakantiedagen zijn die dagen dat een medewerker niet werkt, maar deze toch zijn of haar loon doorbetaald krijgt. Dat is goed voor de work-lifebalans en zorgt ervoor dat je medewerkers duurzaam inzetbaar zijn.

Hoe worden de vakantiedagen berekend?

Medewerkers die fulltime werken hebben recht op minimaal 20 vakantiedagen per jaar. Dit kunnen er meer zijn, afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt in de cao of in de individuele arbeidsovereenkomst. Ook medewerkers die parttime werken hebben recht op vakantiedagen. Hun vakantiedagen worden berekend op basis van het aantal uren dat ze werken. Elke medewerker heeft dus naar rato recht op wettelijke vakantiedagen

Om het aantal vakantiedagen te berekenen vermenigvuldig je het aantal gewerkte uren met 4,4% (het percentage vakantie-uren per jaar bij 20 vakantiedagen). 

Formule: aantal gewerkte uren per jaar * 0,044 = aantal vakantie-uren per jaar.

Percentage aan vakantiedagen berekenen

Het berekenen van het percentage aan vakantiedagen kan natuurlijk ook. Je vermenigvuldigt hiervoor het aantal vakantie-uren met 100% en deelt het resultaat door het aantal uren dat de medewerker in een jaar werkt.

Als een medewerker bijvoorbeeld 36 uur per week werkt, komt dit neer op 1.872 uur per jaar (52 weken x 36 uur). Bij 20 vakantiedagen hoort een totaal van 160 vakantie-uren (20 x 8 uur). Het percentage aan vakantiedagen is dan 8,5% (160 / 1.872 x 100%). 

Formule: (aantal vakantiedagen * werkuren per dag) / (weken per jaar * werkuren per week) * 100

Beheer de vakanties van uw medewerkers met deze praktische Excel-vakantieplanner

bank holidays 2023 to note
  • Overzichtelijk en gemakkelijk te gebruiken

  • Met nationale feestdagen (regionale feestdagen kunnen gemakkelijk worden toegevoegd)

  • Automatische berekening van vakantie-aanspraken en resterende vakantiedagen

Vakantiedagen berekenen bij uit dienst

Wanneer een medewerker uit dienst treedt, heeft hij of zij recht op de uitbetaling van de vakantiedagen die niet werden opgenomen. De vakantiedagen die niet werden opgebruikt, worden dan als onderdeel van de eindafrekening bij de ontslagvergoeding uitgekeerd.

De berekening hiervoor is eenvoudig. Voor het aantal vakantiedagen dat nog openstaat, vermenigvuldig je het aantal uren met het laatstverdiende uurloon. Bijvoorbeeld, als een medewerker nog tien vakantiedagen open heeft staan berekend op basis van een werkdag van acht uur per dag en een uurloon van € 15, dan krijgt de medewerker bij uitdiensttreding € 1.200 (10 dagen x 8 uur per dag x € 15 per uur) uitbetaald.

Formule: aantal openstaande uren * laatste verdiende uurloon

Vakantiedagen berekenen voor 0 urencontracten

Bij 0 urencontracten is het eveneens van belang om te weten hoe de berekening van vakantiedagen in de praktijk werkt. Je medewerker kan bijvoorbeeld een vrijstelling van werk hebben. 

Hierbij wordt uitgegaan van het gemiddelde aantal gewerkte uren per week in de afgelopen twaalf maanden. Het totaal aantal vakantie-uren wordt dan berekend door het aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met de factor 0,088. De factor van 0,088 is gebaseerd op de wettelijke 20 vakantiedagen. Bijvoorbeeld, als een medewerker gemiddeld 15 uur per week heeft gewerkt, dan heeft hij of zij recht op 79,2 vakantie-uren (15 x 0,088 x 52).

Formule: aantal gewerkte uren * 0,088

Vakantiedagen berekenen voor parttime medewerkers

Voor parttime medewerkers gelden specifieke regels voor de berekening van vakantiedagen. Het aantal vakantiedagen is namelijk afhankelijk van het aantal uren dat per week wordt gewerkt. Als een medewerker bijvoorbeeld 24 uur per week werkt en er recht is op 20 vakantiedagen per jaar, dan heeft de medewerker recht op 120 vakantie-uren (20 x 6 uur).

Om te berekenen hoeveel vakantie-uren de parttime medewerker heeft opgebouwd, vermenigvuldigen we 160 uren met de fractie 24/40, wat resulteert in 96 uren (160 x 0,6).

Formule: (aantal werkuren per week / fulltime urenwerkweek) * aantal vakantiedagen per jaar bij fulltime werkweek * 8

Efficiënter werken met naadloze integraties

Personio illustrations

Hoeveel gespecialiseerde oplossingen gebruik jij? Personio is eenvoudig uit te breiden en aan te passen aan jouw unieke behoeften. Zo kun je eenvoudig samenwerken op één centraal platform. 

Uitbetalen van vakantiedagen

Het uitbetalen van vakantiedagen gebeurt bij de uitdiensttreding van de medewerker of in overleg met de werkgever. Hierbij wordt gekeken naar het aantal opgebouwde vakantiedagen en het loon van de medewerker. Als een medewerker bijvoorbeeld nog 10 vakantiedagen heeft openstaan met een uurloon van € 20, dan wordt er € 1.600 (10 x 8 x € 20) uitbetaald.

Formule: aantal vakantiedagen * werkuren per dag * uurloon

Vakantiedagen uitbetalen en belasting

Bij de uitbetaling van vakantiedagen wordt er rekening gehouden met de loonheffing. Vakantiedagen worden namelijk gezien als loon, en daarom moet er loonheffing ingehouden worden. Deze heffing wordt direct door de werkgever verrekend met de Belastingdienst. Het nettobedrag dat overblijft na inhouding van de belasting, wordt vervolgens uitbetaald aan de medewerker.

Nettoberekening van de uitbetaalde vakantiedagen

Als HR-manager is het belangrijk om de netto-uitbetaling van de vakantiedagen van het personeel te kunnen berekenen. De formule hiervoor is als volgt. Eerst wordt het fiscale jaarloon gedeeld door het aantal werkdagen per jaar. Dit resultaat vermenigvuldig je met het aantal opgenomen vakantiedagen om de bruto-uitbetaling van vakantiedagen te berekenen. Het nettobedrag kan vervolgens berekend worden door de ingehouden loonheffing (belasting) af te trekken van het brutobedrag. Het is handig om een loonbelastingtabel te raadplegen om de exacte bedragen te weten te komen.

Beleid rond het overdragen van vakantiedagen

Het kan zeer waardevol zijn om een beleid op te stellen rondom het overdragen van niet-opgenomen vakantiedagen naar het volgende jaar. Dit beleid kan onder meer uitleggen hoelang vakantiedagen geldig blijven en onder welke voorwaarden ze kunnen worden overgedragen.

Veelgestelde vragen

Hoe worden niet-opgenomen vakantiedagen aan het einde van het jaar behandeld?

Niet-opgenomen vakantiedagen worden aan het einde van het jaar meestal niet uitbetaald, tenzij de medewerker daar een verzoek voor indient. Het is gangbaar dat deze dagen komen te vervallen.

Wat gebeurt er met de vakantiedagen bij het veranderen van een fulltime naar een parttime contract?

Wanneer een medewerker overstapt van een fulltime naar een parttime dienstverband, worden de vakantiedagen berekend op basis van het aantal uren dat de medewerker daadwerkelijk werkt. Hierbij komt het dus aan op een berekening van het aantal vakantie-uren dat de medewerker heeft opgebouwd.

Hoe moet ik de vakantiedagen berekenen van medewerkers die halverwege het jaar beginnen?

Om de vakantiedagen te berekenen van medewerkers die halverwege het jaar beginnen, moet je de volgende stappen doorlopen. Eerst ga je na hoeveel dagen de medewerker daadwerkelijk in dienst is geweest in dat jaar. Dit aantal deel je vervolgens door het totale aantal werkdagen van dat jaar. Het resultaat vermenigvuldig je uiteindelijk met het aantal vakantiedagen waar de medewerker recht op heeft.

Wat zijn de gevolgen van ziekte of verlof voor de vakantiedagen?

Tijdens ziekte of verlof bouwt een medewerker gewoon vakantiedagen op. Meldt een medewerker zich ziek tijdens zijn vakantiedagen, dan worden deze dagen als verzuim geboekt en behoudt hij of zij het recht de vakantiedagen op een ander moment op te nemen.

Disclaimer

Beheer de vakanties van uw medewerkers met deze praktische Excel-vakantieplanner!

Download: Staff Holiday Planner (Excel Template)