Wettelijke vakantiedagen: Dit is wat je erover moet weten

Calculating holiday entitlement

Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen. Dit is goed voor de work life balance van de werknemer. Deze wettelijke vakantiedagen worden maandelijks opgebouwd en de werkgever betaalt de werknemers door tijdens deze vrije dagen. Afspraken over vakantiedagen worden vastgelegd in een arbeidscontract of in de branche CAO.

Het exacte aantal wettelijke vakantiedagen is afhankelijk van enkele factoren, waaronder het gewerkte aantal uren per week. Doorgaans wordt er 4 keer het aantal uren per week gewerkt gebruikt als maatstaf. Als een werknemer 30 uur per week werkt, heeft deze recht op 120 vakantie-uren per jaar.

In dit artikel gaan wij alles bespreken wat met wettelijke vakantiedagen te maken heeft, zodat zowel werkgevers als werknemers niet voor onverwachte verrassingen komen te staan.

Hoe kan ik de wettelijke vakantiedagen berekenen van mijn werknemer?

Je kunt als werkgever de wettelijke vakantiedagen berekenen van je werknemer door de volgende formule aan te houden:

Wettelijke vakantiedagen aantal per kalenderjaar = 4 x aantal gewerkte uren per week.

Uit de tabel hieronder kun je aflezen op hoeveel wettelijke vakantiedagen werknemers recht hebben bij hoeveel gewerkte uren per week.

Werkuren per weekVakantie-uren per kalenderjaarVakantiedagen per kalenderjaar
4016020
3614418
3212816
249612
12486

Om eenvoudig te kunnen berekenen op hoeveel vakantie-uren en vakantiedagen een werknemer recht heeft, is het natuurlijk wel zo handig een grondige aanwezigheidsregistratie bij te houden. Probeer de aanwezigheidsregistratie tool van Persionio 14 dagen gratis.

Wat is het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen?

Wettelijke vakantiedagen zijn de vakantiedagen die bij wet bepaald zijn volgens de formule hierboven besproken. We spreken van bovenwettelijke vakantiedagen wanneer een werknemer meer vakantiedagen opbouwt dan het wettelijk bepaalde aantal. In de CAO of in de arbeidsovereenkomst kunnen hier afspraken over vermeld staan.

FAQ over wettelijke vakantiedagen

Wij krijgen erg veel vragen binnen van zowel werkgevers als werknemers als het gaat om wettelijke vakantiedagen. Hieronder zullen wij de vaakst gestelde vragen behandelen en gedetailleerd toelichten.

Kunnen wettelijke vakantiedagen van het voorbije jaar opgenomen worden?

Wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd. Vakantiedagen die een werknemer bijvoorbeeld in 2022 opbouwt, zullen op 1 juli 2023 komen te vervallen. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn uitgesloten van deze regel. Voor deze opgebouwde vakantiedagen gelden afspraken die vastgelegd zijn in de CAO van de sector of branche waarin de werknemer actief is. Mijn werknemer heeft een 0 uren contract. Op hoeveel wettelijke vakantiedagen heeft hij/zij recht? Ook werknemers met nulurencontracten hebben recht op doorbetaalde vakantiedagen. Er geldt wederom dezelfde regel van 4 maal het aantal vakantiedagen per kalenderjaar als het gewerkte uren per week. Aangezien een werknemer met een nulurencontract geen vast aantal uur per week werkt komt dit in de praktijk vaak neer op een situatie waarin een werknemer per gewerkt uur een percentage van een vakantie-uur opbouwt. Mijn werknemer werkt 20 uur per week. Wat is zijn/haar aantal wettelijke vakantiedagen? Deze werknemer heeft recht op 10 wettelijke vakantiedagen per kalenderjaar. Deze berekening komt tot stand door de 20 werkuren per week te vermenigvuldigen met 4, maakt 80 vakantie uren per kalenderjaar. Dit vertaalt zich naar 10 wettelijke vakantiedagen per jaar.

Mijn werknemer werkt 32 uur per week. Op hoeveel wettelijke vakantiedagen heeft deze werknemer recht?

Deze werknemer heeft recht op 16 wettelijke vakantiedagen per kalenderjaar. Je kunt dit als werkgever berekenen door het aantal gewerkte uren per week, 32 in dit geval, te vermenigvuldigen met 4. Je komt dan uit op 128. Dit is het aantal wettelijke vakantie-uren per kalenderjaar. Vervolgens deel je deze 128 door 8 en kom je op 16 uit. De werknemer heeft dus recht op 16 wettelijke vakantiedagen per jaar.

HR-software die meegroeit met je behoeften

NL_elektronische_handtekening_digitale_unterschrift_teaser_box_image

Naarmate je team groeit, worden je HR-processen diverser – en complexer. De HR-software van Personio vereenvoudigt je HR-processen en maakt ze sneller, overzichtelijker en efficiënter.

Mijn werknemer werkt een volle werkweek van 40 uur. Op hoeveel wettelijke vakantiedagen heeft deze werknemer recht per jaar?

Deze werknemer heeft volgens de wet recht op 20 vakantiedagen per jaar. We gebruiken om dit uit te rekenen het aantal gewerkte uren per week, 40 in dit geval. Dit vermenigvuldigen wij met 4 om op het aantal wettelijke vakantie-uren per kalenderjaar uit te komen. 40 Maal 4 is 160. Vervolgens delen wij deze 160 door 8, het aantal uren per werkdag. We komen dan op 20 uit.

Heeft een werknemer een verzoek tot het opnemen van vakantiedagen ingediend? Keur deze dan snel en effectief goed of weiger deze met Personio’s software voor goedkeuringsprocessen.

Gaat een feestdag van de vakantiedagen van mijn werknemer af?

Het is bij wet niet bepaald dat feestdagen verplichte vrije dagen zijn. Vaak staat er in de CAO of arbeidsovereenkomst of een feestdag wel of geen vrije dag is. Hierin staat ook vermeld of werknemers doorbetaald krijgen tijdens feestdagen of juist niet. Vaak is het zo dat werkgevers een toeslag dienen te betalen als werknemers toch werken op een officiële feestdag.

De officiële feestdagen in Nederland zijn:

  • Nieuwjaarsdag (1 januari)

  • Eerste en tweede paasdag

  • Koningsdag (27 april)

  • Bevrijdingsdag

  • Hemelvaartsdag

  • Eerste en tweede pinksterdag

  • Eerste en tweede kerstdag (25 en 26 december)

Met de Employee Self Service van Personio kunnen werknemers zelf hun afwezigheid, personeelsgegevens en werktijden bekijken en bewerken. Dit bespaart tijd en verhoogt de transparantie van je onderneming.

Moet mijn werknemer zijn of haar bovenwettelijke vakantiedagen verplicht opnemen?

Nee. In Nederland werkt het zo dat de bovenwettelijke vakantiedagen die niet opgenomen worden door de werkgever kunnen worden afgekocht, maar werkgever en werknemer mogen elkaar hierover geen verplichtingen opleggen.

Wettelijke vakantiedagen die niet opgenomen worden mogen niet uitbetaald worden als de werknemer nog in dienst is bij de werkgever. Dit is dus enkel toegestaan bij afloop van het arbeidscontract. De bovenwettelijke vakantiedagen zijn 5 jaar geldig en de werknemer mag deze opsparen of op ieder gewenst opnemen.

Moeten er belastingen betaald worden op wettelijke vakantiedagen?

Ja, er moet gewoon inkomstenbelasting betaald worden over verdiende inkomsten tijdens wettelijke vakantiedagen. Effectief zelfs meer dan over ‘normale’ gewerkte uren omdat er geen belastingkorting wordt toegepast, zoals wel het geval is op het normale maandelijkse salaris van een werknemer.

Inkomstenbelastingen, premies en verzekeringen eenvoudig regelen voor je werknemers? Probeer de 14-daagse web demo en ontdek wat onze HR-software voor jouw onderneming kan betekenen.

Wat als mijn werknemer ziek is tijdens zijn of haar wettelijke vakantiedagen?

Als een werknemer ziek is tijdens zijn of haar wettelijke vakantiedagen raakt deze de wettelijke vakantiedagen niet kwijt. Deze dagen dienen in de bedrijfsadministratie opgenomen te worden als ziektedagen. De werknemer behoudt in dit geval het recht de vakantiedagen op een ander moment op te nemen.

Kan de werknemer de wettelijke vakantiedagen laten uitbetalen?

Nee, wettelijke vakantiedagen kan een werknemer niet laten uitbetalen. Bovenwettelijke vakantiedagen kunnen wel worden uitbetaald of opgespaard zoals hierboven besproken. Wettelijke vakantiedagen moeten echter wel worden uitbetaald wanneer de werknemer stopt met werken voordat deze zijn opgenomen.

Wat gebeurt er met de wettelijke vakantiedagen als mijn werknemer zelf ontslag neemt?

In dit geval moeten de vakantiedagen worden uitbetaald. De werkgever dient de werknemer van een eindafrekening te voorzien waarin precies vermeld staat wat er nog moet worden uitbetaald. Niet opgenomen wettelijke vakantiedagen worden omgezet in vakantie-uren en deze worden naar het normale uurloon uitbetaald.

Mag ik als werkgever zomaar vakantiedagen inhouden?

Nee. Hierover dient altijd overlegd te worden tussen werkgever en werknemer. Pas als beide partijen instemmen mag een werkgever vakantiedagen inhouden. Hier dient uiteraard een gegronde reden voor te zijn. Bijvoorbeeld als het bedrijf in de problemen komt als de werknemer niet komt werken gedurende de periode dat deze vakantiedagen zou willen opnemen.

Heeft ouderschapsverlof invloed op de wettelijke vakantiedagen?

Nee. Tijdens zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof bouwt de werknemer vakantie-uren op alsof deze gewoon zou werken. De werkgever mag volgens de wet niet vragen aan de werknemer vakantiedagen op te nemen voor dit verlof.

Echter is het zo dat bij onbetaald verlof er geen vakantiedagen opgebouwd worden. Is er sprake van een langdurend zorgverlof of aanvullend geboorteverlof? Dan bouwt de werknemer wél vakantiedagen op.

Wat als mijn werknemer met pensioen gaat. Wat is dan het aantal wettelijke vakantiedagen in het jaar van pensionering?

Er bestaan geen specifieke regels rond het opnemen of uitbetalen van vakantiedagen wanneer een werknemer met pensioen gaat. Werknemers bouwen dus gewoon zoals normaal vakantiedagen op die gebruikt kunnen worden voor effectief enkele dagen vervroegd pensioen, of in het geval van bovenwettelijke vakantiedagen, kunnen worden opgespaard en uitgekeerd bij het einde van het arbeidscontract of dienstverband. Regel zaken zoals wettelijke vakantiedagen van personeel eenvoudig en volledig automatisch met onze HR-software. Probeer nu onze software met een gratis demo.

Disclaimer

Wij willen erop wijzen dat ons webaanbod alleen bedoeld is om niet-bindende informatie te verstrekken en geen juridisch advies in de ware zin des woords vormt. De inhoud van dit aanbod kan en is niet bedoeld ter vervanging van individueel en bindend juridisch advies dat op uw specifieke situatie is toegespitst. In dit verband is alle verstrekte informatie zonder garantie voor juistheid en volledigheid. De inhoud van onze website - met name de juridische artikelen - is met de grootste zorgvuldigheid onderzocht. De aanbieder kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte informatie. De informatie is in het bijzonder van algemene aard en vormt geen juridisch advies in individuele gevallen. Om specifieke rechtszaken op te lossen, dient u een advocaat te raadplegen.

Automatisch organigrammen maken

NL_recruiting_proces_abbinder_image