Loonkostensubsidie: criteria en berekening

Zwei Mitarbeiterinnen unterhalten sich

Wat is nu de betekenis van een loonkostensubsidie? Wel, een loonkostensubsidie is een financiële ondersteuning die door de overheid wordt verstrekt aan werkgevers die werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Wanneer een werknemer door een verminderde productiviteit niet in staat is om het minimumloon te verdienen, compenseert de overheid het verschil tussen het loon van de werknemer en het minimumloon. Dit stelt de werkgever in staat om de medewerker in dienst te houden, ondanks de lagere productiviteit. In dit artikel gaan we dieper in op de criteria voor het ontvangen van een loonkostensubsidie, en hoe de subsidie wordt berekend.

Belangrijkste conclusies

 • De loonkostensubsidie is een belangrijk onderdeel van de Participatiewet die ervoor zorgt dat ook mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen.

 • De werkgever is verantwoordelijk voor de aanvraag van de loonkostensubsidie bij de gemeente waarin de betreffende werknemer staat ingeschreven.

 • Een van de criteria voor de toekenning van een loonkostensubsidie is dat de werknemer niet het volledige wettelijk minimumloon zou verdienen als hij of zij voltijds zou werken.

Start je gratis Personio proefperiode!

Wat is een loonkostensubsidie?

Een loonkostensubsidie is een aanvullend bedrag dat toekomt aan werknemers met een arbeidsbeperking, zodat ze het minimumloon kunnen verdienen. De werkgever ontvangt de overheidssubsidie, waardoor de werknemer een volwaardig salaris kan ontvangen.

De loonkostensubsidie vormt een cruciale rol in de hedendaagse arbeidsmarkt, doordat deze mensen met een beperking de kans biedt om actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Ondanks dat deze medewerkers op papier wat minder verdienen, bijvoorbeeld door een lagere productiviteit, ontvangen ze wel het minimumloon dankzij de tussenkomst van de overheid. 

De loonkostensubsidie compenseert het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer met een beperking en het wettelijk minimumloon, zodat hij of zij een eerlijk inkomen ontvangt. Hierdoor worden de financiële drempels verlaagd en wordt de inclusiviteit op de arbeidsmarkt bevorderd.

Wie heeft recht op een loonkostensubsidie?

In principe heeft elke werknemer die door ziekte of een handicap geen minimumloon kan ontvangen recht op een loonkostensubsidie. Deze werknemers behoren tot de doelgroep banenafspraak van de Participatiewet die ervoor zorgt dat ook mensen met een arbeidsbeperking werk kunnen vinden.

Wie beoordeelt de aanvraag voor een loonkostensubsidie? 

Wie beoordeelt de aanvraag voor een loonkostensubsidie, en hoe gebeurt de controle? De controle is de taak van de gemeente waarin de betreffende werknemer ingeschreven staat. Het is de gemeente die de criteria vaststelt voor de toekenning van een loonkostensubsidie en uiteindelijk ook de subsidie zal uitbetalen.

Wat zijn de bepalende criteria voor de toekenning van een loonkostensubsidie aan werknemers?

 • De werknemer ontvangt al een andere uitkering, zoals een bijstands-, IOAW- of IOAZ-uitkering;

 • De werknemer is niet uitkeringsgerechtigd;

 • De gemeente helpt de werknemer al met het vinden van werk;

 • De werknemer verdient niet het volledige wettelijk minimumloon als hij of zij voltijds zou werken;

 • De werknemer moet voldoende mogelijkheden hebben om te werken.

Werknemers die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, voldoen dus niet aan de criteria en behoren niet tot de doelgroep. Deze groep werknemers kan mogelijk wel aanspraak maken op andere subsidies, zoals de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong).

Let wel op, de gemeenten kunnen zelf nog bijkomende criteria vooropstellen, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de beoordeling en toekenning van de loonkostensubsidie. Het is dus raadzaam om vooraf contact op te nemen met de gemeente waar de werknemer is ingeschreven om specifieke informatie te verkrijgen over de mogelijkheden en criteria van de loonkostensubsidie.

Alle gegevens altijd beschikbaar met Personio

Reporting and Analytics

Roep met een paar klikken je belangrijkste kengetallen op en creëer relevante grafieken. En dat allemaal met gegevens die al centraal opgeslagen zijn.

Hoe wordt de loonkostensubsidie berekend?

De loonkostensubsidie wordt berekend op basis van het verschil tussen het bruto wettelijk minimumloon (inclusief de vakantietoeslag) en de vastgestelde loonwaarde (bruto), eveneens inclusief de pro rata vakantietoeslag. Het maximale percentage van de loonkostensubsidie kan oplopen tot 70% van het bruto wettelijk minimumloon (met vakantietoeslag), eventueel vermeerderd met een vergoeding voor de werkgeverslasten.

Om de loonwaarde per taak te bepalen, wordt de volgende formule gebruikt:

L = T * K * I * BT

 • L: de loonwaarde per taak

 • T: het tempo van de werknemer met een beperking ten opzichte van een gemiddelde werknemer, uitgedrukt in een percentage

 • K: de kwaliteit van de werknemer met een beperking ten opzichte van een gemiddelde werknemer, uitgedrukt in een percentage

 • I: de inzetbaarheid van de werknemer met een beperking ten opzichte van een gemiddelde werknemer, uitgedrukt in een percentage

 • BT: de bijdrage van de taak in het totaalpakket

Voorbeeld berekening loonkostensubsidie

Om een voorbeeld te geven, nemen we werknemer Jan er even bij. Jan werkt in een multimediazaak en heeft een arbeidsbeperking. Hij is verantwoordelijk voor twee taken: werkzaamheden in het magazijn en administratief werk. 80% van zijn werktijd besteedt hij aan het magazijnwerk en 20% van de werktijd gaat naar administratie.

In het magazijn is Jan volledig inzetbaar. Er is geen kwaliteitsverlies, maar het werktempo ligt lager, namelijk ongeveer 80% van het tempo van een vergelijkbare medewerker zonder beperking.

Op het gebied van administratieve taken is Jan minder inzetbaar. Hij heeft meer begeleiding nodig, zodat zijn inzetbaarheidspercentage op 90% ligt. Dit heeft ook een negatieve invloed op de kwaliteit, die met 20% afneemt. In vergelijking met een gemiddelde werknemer kan Jan ongeveer 50% van de orders verwerken.

Als we de bovenstaande formule toepassen op dit voorbeeld, komen we tot de volgende berekening:

T1: 80% * 100% * 100% * 80% = 64%

T2: 50% * 80% * 90% * 20% = 7,2%

Om het totale loonwaardepercentage te berekenen worden beide percentages (T1 en T2) opgeteld en rekenkundig afgerond. Zo komen we uit op een loonwaardepercentage van 71%.

In afwachting van de berekening, kan je gedurende maximaal 6 maanden een forfaitaire loonkostensubsidie ontvangen van 50%. Dit kan ook gebruikt worden in het kader van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Het definitieve subsidiebedrag wordt bepaald na de berekening van de loonwaarde.

Hoe vraag je een loonkostensubsidie aan?

 • Om een loonkostensubsidie aan te vragen, kan je terecht bij je regionale werkgeversservicepunt. Elk servicepunt heeft een eigen website. Daar kun je het contactformulier invullen met de aanvraag voor de subsidie.

 • Vervolgens word je teruggebeld door het werkgeversservicepunt om je aanvraag in gang te zetten. Hierbij wordt steeds eerst de werknemer onderzocht om te zien of er daadwerkelijk recht is op een subsidie. 

 • Als de subsidieaanvraag positief wordt beoordeeld, wordt de loonwaarde vastgesteld door middel van een loonwaardemeting om zo de precieze hoogte van de subsidie te bepalen.

Hoe ontwikkel je een duurzame HR-strategie?

Teaserbild Whitepaper People Strategy NL

In deze gids nemen we je mee door het proces en laten we zien hoe je je HR-werk naar een hoger niveau kunt tillen.

Welke documenten en informatie heb ik nodig om een aanvraag voor de loonkostensubsidie in te dienen?

Om een aanvraag voor de loonkostensubsidie in te dienen, heb je de volgende documenten en/of informatie nodig: 

 • De arbeidsovereenkomst;

 • De gegevens van de werkgever;

 • De gegevens van de werknemer;

 • De loonstroken waaruit een loonbetaling blijkt;

 • Het takenpakket van de werknemer om de loonwaarde vast te stellen.

Conclusie

De loonkostensubsidie zorgt ervoor dat ook mensen met een beperking het minimumloon kunnen verdienen in de huidige arbeidsmarkt. Als werkgever kan je de loonkostensubsidie aanvragen bij je regionale werkgeversservicepunt. Na goedkeuring ontvang je deze subsidie iedere maand van de gemeente waar de betrokken werknemer staat ingeschreven.

Veelgestelde vragen

Kan een loonkostensubsidie met terugwerkende kracht worden aangevraagd?

Een loonkostensubsidie gaat altijd in vanaf de maand van de aanvraag van de subsidie. Bijgevolg kan de loonkostensubsidie niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd of toegepast.

Kan een loonkostensubsidie worden gecombineerd met andere subsidies?

Ja, een loonkostensubsidie kan worden gecombineerd met andere subsidies, zoals bijvoorbeeld een vergoeding voor de werkgeverslasten en een loonkostenvoordeel of een lage-inkomensvoordeel.

Wat gebeurt er als een werknemer die een loonkostensubsidie ontvangt van baan verandert?

Aangezien de werkgever de loonkostensubsidie aanvraagt en deze ook ontvangt, zal de subsidie niet automatisch mee overgedragen worden naar de nieuwe werkgever. De nieuwe werkgever moet op zijn beurt een aparte aanvraag indienen bij de gemeente van de werknemer om in aanmerking te komen voor een loonkostensubsidie.

Disclaimer

Personeelsprocessen digitaal in kaart brengen

Relaxed HR Manager