Ouderschapsverlof: wat is het en wat zijn de regels?

Elternzeit: Was Sie darüber wissen müssen

Heb je werknemers met kinderen in dienst? Dan hebben zij recht op ouderschapsverlof. Deze werknemers kunnen dan tijdelijk minder werken om te zorgen voor hun gezin. Hoe ouderschapsverlof precies in elkaar zit en wat de regels zijn, lees je in dit artikel.

Belangrijkste conclusies

  • Ouderschapsverlof maakt het voor werknemers met kinderen mogelijk om tijdelijk minder te werken en meer te zorgen voor de kinderen.

  • Het ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal werkuren per week en kan op verschillende manieren opgenomen worden.

  • Een werknemer kan het ouderschapsverlof opnemen tot het kind 8 jaar oud is.

  • Een werknemer heeft recht op ouderschapsverlof per kind. Als je werknemer ouder is van een tweeling, dan krijgt hij of zij dus ook twee keer ouderschapsverlof.

Wat is ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling voor elke werknemer met kinderen. De regeling van ouderschapsverlof maakt het voor werknemers mogelijk om tijdelijk minder te werken en meer voor het gezin te zorgen. Zowel vaders als moeders hebben recht op ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof komt bovenop hetzwangerschapsverlof en geboorteverlof.

Leestip: Hierbij is het ook belangrijk om rekening te houden met ziekteverzuim, dat extra druk kan leggen op de planning van het verlof.

Hoe werkt ouderschapsverlof?

Het recht op ouderschapsverlof wordt geregeld in deWet arbeid en zorg. Zowel mannen als vrouwen hebben recht op ouderschapsverlof. De regeling geldt niet alleen ten aanzien van biologische kinderen, maar ook ten aanzien van adoptiekinderen, pleegkinderen en stiefkinderen.

Het verlof geldt per kind en kan tot het 8e levensjaar van het kind worden opgenomen. Als een werknemer ouder is van een tweeling, kan hij of zij het ouderschapsverlof afzonderlijk opnemen voor elk kind.

Het is mogelijk om licht af te wijken van de Wet arbeid en zorg voor wat betreft de bepalingen rondom het verlof van ouders. Deze afspraken moeten dan wel opgenomen zijn in de cao of in de individuele arbeidsovereenkomst.

Hoeveel uren ouderschapsverlof mogen werknemers opnemen?

De totale duur van ouderschapsverlof komt neer op 26 keer het aantal wekelijkse werkuren. Voor een werknemer die 38 uur per week werkt, komt het dus in totaal neer op 988 verlofuren. Je werknemer kan deze uren op verschillende manieren opnemen.

Voltijds verlof

Je werknemer kan zijn of haar verlof in één keer opnemen om voltijds voor een kind te zorgen. Hierbij werkt de werknemer 6 maanden achtereenvolgend niet.

50/50 regeling

De werknemer kan er ook voor kiezen om 50% verlof te nemen en 50% te werken. Hierbij werkt je werknemer parttime, en dit voor 12 maanden aan een stuk.

Opsplitsen van het ouderschapsverlof

Je werknemer kan ook het ouderschapsverlof splitsen in 6 delen van één maand die hij of zij opneemt wanneer dit voor hem of haar het beste uitkomt.

Verlof spreiden over lange periode

Wil je werknemer het verlof spreiden over meer dan 12 maanden? Dan is dit ook een mogelijkheid. Hou er wel rekening mee dat als het ouderschapsverlof langer dan 18 maanden duurt, dit gevolgen heeft voor deWW-uitkering van de werknemer.

Moet ik als werkgever het salaris doorbetalen tijdens ouderschapsverlof?

Als werkgever hoef je het salaris van je werknemer niet door te betalen tijdens het ouderschapsverlof.

Vroeger bestond ouderschapsverlof volledig uit onbetaaldevakantiedagen, maar sinds 2 augustus 2022 is dit veranderd. Nu zijn de eerste 9 weken betaald verlof, de rest is onbetaald, tenzij dit anders in de cao of arbeidsovereenkomst is opgenomen. Werknemers ontvangen een uitkering van hetUWV, die 70% van het loon bedraagt. Als werkgever kan je er wel voor kiezen om dit bedrag aan te vullen tot 100% van het loon.

Welke regels gelden bij het aanvragen van ouderschapsverlof?

Als een werknemer ouderschapsverlof wil aanvragen, zijn er enkele regels die er moeten worden gevolgd. De werknemer moet een schriftelijk verzoek indienen, minstens twee maanden voor hij of zij van het verlof gebruik wenst te maken. In dit verzoek wordt niet alleen de ingangsdatum opgenomen, maar ook het aantal gewenste verlofuren per week, de dagen waarop het verlof wordt opgenomen en de duur van de verlofperiode. In grote bedrijven is het handig om hiervoor gestandaardiseerde formulieren te voorzien of eenonline tool te gebruiken, zoals deze van Personio.

Hou er rekening mee dat alle werknemers ouderschapsverlof kunnen aanvragen, ook werknemers die nog maar pas voor je werken. Het verlof kan aansluitend opgenomen worden na het zwangerschapsverlof en geboorteverlof, maar ook op een ander moment tijdens de eerste 8 levensjaren van het kind.

Kan ik als werkgever ouderschapsverlof weigeren?

Nee, in principe kun je je werknemers niet het recht ontnemen om ouderschapsverlof op te nemen. Je kunt echter wel bezwaar maken tegen de voorwaarden waaronder het verlof wordt opgenomen. Je moet dit bezwaar als werkgever wel goed kunnen onderbouwen.

Eventuele bezwaren moeten uiterlijk 4 weken voor de ingang van het verlof aangegeven worden door de werkgever. Je gaat vervolgens samen met je werknemer op zoek naar een regeling die voor beide partijen goed werkt.

Kan mijn werknemer zijn verlofregeling nog wijzigen?

Zijn jullie een regeling overeengekomen en wil je werknemer deze regeling toch nog wijzigen? Dan mag je deze wijziging als werkgever weigeren, indien er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Ga je als werkgever akkoord met een verlofregeling en trekt je werknemer het verlof achteraf in? Dan vervalt daarbij ook het recht op de rest van zijn of haar ouderschapsverlof.

Hou er wel rekening mee dat ouderschapsverlof altijd onderbroken mag worden voor zwangerschaps-, bevallings- of adoptieverlof.

Veelgestelde vragen

Is ouderschapsverlof betaald of onbetaald?

Sinds 9 augustus 2022 zijn de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof betaald. Werknemers krijgen een uitkering van het UWV die 70% van het loon bedraagt. De rest van het ouderschapsverlof is onbetaald. Als werkgever kies je zelf of en hoeveel je je werknemer uitbetaalt tijdens deze periode. Neem dit dan wel op in de arbeidsovereenkomst.

Tot wanneer mag een werknemer ouderschapsverlof opnemen? 

Een werknemer kan ouderschapsverlof opnemen tot het 8e levensjaar van het kind. Het verlof geldt per kind en kan opgenomen worden op verschillende manieren. Bespreek dit samen met je werknemer om tot een regeling te komen die werkt voor beide partijen.

Wat is aanvullend geboorteverlof?

Aanvullende geboorteverlof kan opgenomen worden door de partner in de eerste 6 maanden na de geboorte van het kind en bedraagt 5 weken. Werknemers krijgen tijdens dit verlof een uitkering van het UWV.

Heeft een nieuwe werknemer recht op ouderschapsverlof?

Alle werknemers hebben recht op ouderschapsverlof vanaf de eerste arbeidsdag. Ouderschapsverlof is dus geen verlof dat wordt opgebouwd door werkuren te verrichten, maar het is verlof waar elke werknemer recht op heeft.

Disclaimer

Klaar voor de toekomst met HR-software

EN_letter_of_employment_image