Wanneer mag een werkgever loon van een werknemer inhouden bij ziekte?

Sick leave

In dit artikel gaan we dieper in op de vraag wanneer een werkgever het loon van een werknemer mag inhouden bij ziekte. We vermelden hierbij de wettelijke grondslag en benadrukken de rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer.

Belangrijkste conclusies

 • Als werkgever ben je verplicht om het loon van een zieke werknemer door te betalen gedurende de eerste twee jaar van ziekte.

 • Bij ziekte van een werknemer mag een werkgever 30% van het loon inhouden, tenzij anders vermeld in de cao. Hierbij geldt dat het loon tijdens het eerste jaar van ziekte niet onder het minimumloon mag zakken.

 • Slechts in zeer uitzonderlijke situaties is het toegestaan om het loon van een werknemer in te houden tijdens ziekte.

Beheer de vakanties van je medewerkers met deze praktische Excel-vakantieplanner. Download ’m nu gratis!

Wat is looninhouding bij ziekte?

Looninhouding bij ziekte houdt in dat je als werkgever geen of slechts een deel van het loon uitbetaalt aan je (langdurig) zieke werknemer. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat het inhouden van loon bij ziekte slechts in uitzonderlijke situaties mag gebeuren. Vaak is het zelfs zo dat je als werkgever uiteindelijk toch nog het volledige loon moet uitbetalen.

De wettelijke grondslag voor looninhouding bij ziekte

Als werkgever ben je verplicht om het loon van je werknemer door te betalen gedurende de eerste twee jaar van ziekte. Tijdens deze periode kun je het loon met 30% verlagen, maar het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het loon gedurende het eerste jaar van ziekte niet onder het minimumloon zakt. Tijdens het tweede ziektejaar mag het loon wel onder het minimumloon uitkomen. Als werkgever kan je je hiervoor verzekeren door een verzuimverzekering af te sluiten.

Er zijn wel enkele uitzonderingen op deze regel:

 • Als een werknemer niet meewerkt met de bedrijfsarts, kun je de betaling van het loon uitstellen. Als later blijkt dat de werknemer echt ziek is, dan zul je alsnog zijn of haar loon moeten uitbetalen.

 • In zeer uitzonderlijke gevallen kun je de loonbetaling staken. Later in het artikel gaan we dieper in op deze situatie.

Stel, het contract van de werknemer eindigt tijdens de eerste twee jaar van ziekte. In dat geval wordt het UWV verantwoordelijk voor de ‘loondoorbetaling’. De zieke medewerker zal in dit geval een vervangende ziektewetuitkering ontvangen van het UWV.

Stel, de werknemer is na twee jaar nog steeds ziek en hij of zij blijft in dienst bij het bedrijf. In dat geval vervalt het recht op loon en het recht op een ziektewetuitkering. In deze situatie kan de werknemer wel aanspraak maken op een WIA-uitkering.

Alle gegevens altijd beschikbaar met Personio

Reporting and Analytics

Roep met een paar klikken je belangrijkste kengetallen op en creëer relevante grafieken. En dat allemaal met gegevens die al centraal opgeslagen zijn.

Mag een werkgever het loon inhouden bij ziekte?

In principe mag een werkgever het loon van een medewerker niet inhouden bij ziekte, tenzij in zeer uitzonderlijke situaties. Treedt de zieke werknemer uit dienst, dan is het UWV verantwoordelijk voor de loondoorbetaling nadat het contract is afgelopen. Dit kan tot maximaal 2 jaar na de eerste dag van ziekte.

Situaties waarin een werkgever loon mag inhouden bij ziekte

Zoals eerder aangegeven, kan je als werkgever in zeer uitzonderlijke gevallen het loon van je medewerker wel inhouden bij ziekte. Voorbeelden van situaties waarin looninhouding bij ziekte is toegestaan zijn:

 • De werknemer dient de aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering te laat in.

 • De werknemer heeft zijn of haar eigen ziekte veroorzaakt, al dan niet opzettelijk.

 • De werknemer heeft gezondheidsproblemen verzwegen bij de indiensttreding.

 • De werknemer weigert mee te werken aan zijn of haar re-integratie.

 • De werknemer past zijn of haar gedrag niet aan, waardoor deze niet herstelt van de ziekte of arbeidsongeschiktheid.

 • De werknemer wil niet meewerken aan het vinden van een nieuwe functie of passend werk.

Wat moet je als werkgever doen als je het loon wil inhouden bij ziekte?

Als je als werkgever van plan bent om de sanctie van looninhouding toe te passen, zijn er belangrijke stappen die je moet volgen:

 • Je moet de beslissing om het loon in te houden meedelen aan de betrokken werknemer, voordat je zijn of haar loon daadwerkelijk inhoudt.

 • Je geeft duidelijk de reden(en) aan waarom je hebt beslist om het loon in te houden.

 • Je moet de beslissing, inclusief de motivatie, schriftelijk aan je werknemer meedelen.

Het is essentieel om deze stappen te volgen om te voorkomen dat er later door een rechter wordt beslist dat het ingehouden loon alsnog uitbetaald moet worden. Door het besluit schriftelijk en duidelijk aan je werknemer te communiceren, geef je hem of haar de kans om te begrijpen waarom deze sanctie wordt toegepast en om eventueel te reageren of stappen te ondernemen indien nodig.

Werk vandaag nog aan de veerkracht binnen je bedrijf

Digitale_Personalakte

Het begint allemaal met HR! Als je een bedrijf wilt dat is ontworpen om met crises om te gaan en daar sterker uit te komen, kunnen wij helpen. Maak tijd voor strategische HR dankzij naadloze kernprocessen. Kom vandaag nog meer te weten over Personio.

Wat werkgevers en werknemers moeten weten over looninhouding bij ziekte

Voor werkgevers is het dus belangrijk om te weten dat ze in standaard situaties verplicht zijn het loon door te betalen bij ziekte. In zeer uitzonderlijke situaties kan het loon van een zieke werknemer worden ingehouden of de betaling ervan worden uitgesteld. Als zo’n situatie zich voordoet, moet de beslissing om het loon in te houden, inclusief een heldere motivatie, schriftelijk aan de betreffende werknemer worden meegedeeld.

Voor werknemers is het belangrijk om te weten dat ze tijdens perioden van ziekte best zo goed mogelijk meewerken met de werkgever en de bedrijfsarts. Op die manier kunnen problemen en mogelijke sancties, zoals het inhouden van loon, voorkomen worden. Als een werkgever toch het loon van een zieke werknemer inhoudt terwijl dat niet gerechtvaardigd is, kan hij of zij naar de rechter stappen. Het is dus van belang voor zowel werkgevers als werknemers om op de hoogte te zijn van hun rechten en plichten met betrekking tot looninhouding bij ziekte.

Conclusie

In principe ben je als werkgever verplicht om het loon van een werknemer door te betalen bij ziekte. Je kan het loon van een zieke werknemer dus niet zomaar inhouden. Doet er zich een vervelende, uitzonderlijke situatie voor waardoor je de sanctie van looninhouding wenst toe te passen? Zorg er dan voor dat je alle relevante informatie zorgvuldig documenteert. Op die manier kun je mogelijke (juridische) problemen in de toekomst vermijden.

Veelgestelde vragen

Wie betaalt het salaris bij ziekte van een werknemer?

Bij ziekte van een werknemer is het in principe de verantwoordelijkheid van de werkgever om het salaris door te betalen. Het bedrag kan variëren tussen 70% en 100% van het laatstverdiende loon, afhankelijk van de toepasselijke cao. Het is echter belangrijk om op te merken dat het salaris niet onder het minimumloon mag zakken tijdens het eerste jaar van ziekte. Als een contract ten einde komt tijdens de periode van ziekte, dan neemt het UWV de taak van ‘loondoorbetaling’ over. De werknemer ontvangt in dit geval een ziektewetuitkering van het UWV.

Wat zijn de rechten van een werknemer bij looninhouding tijdens ziekte?

Als werknemer heb je gedurende de eerste twee jaar van ziekte recht op loondoorbetaling. Echter, als je niet meewerkt met je werkgever of de bedrijfsarts, of als je opzettelijk je eigen ziekte hebt veroorzaakt, dan kan de werkgever een sanctie opleggen, zoals het inhouden van je loon.

Kan een werkgever het loon inhouden als de werknemer weigert mee te werken aan zijn/haar re-integratie na ziekte?

Ja, als een werknemer weigert mee te werken aan zijn of haar re-integratie en bijvoorbeeld geen bereidheid toont om van functie te veranderen, dan kan de werkgever als sanctie tijdelijk of permanent het loon inhouden.

Disclaimer

Stimuleer performance bedrijfsbreed

Performance Questions