Human Resource Development: Wat is het en hoe pak je het aan?

employee investigating various hr systems

Als HR-manager is het opleiden en ontwikkelen van je werknemers een cruciaal onderdeel van je werk. Je wilt de concurrentiepositie van de organisatie behouden en je winstgevendheid vergroten. Één goede manier om deze doelstellingen te behalen door middel van opleiding en ontwikkeling, is het implementeren van het Human Resource Development proces. In dit artikel leggen we je uit hoe je het Human Resource Development proces precies toepast, waarom het belangrijk is, hoe je het proces doorloopt en welke voordelen je eruit kunt halen.

Belangrijkste conclusies

 • Human Resource Development (HRD) is een systematische aanpak waarmee je de efficiëntie van je medewerkers verbetert.

 • HRD is een multidisciplinair proces.

 • HRD speelt een effectieve en cruciale rol in de loopbaanontwikkeling van je medewerkers.

 • HRD heeft op de lange termijn een grote invloed op de groei van je organisatie. 

Wat is Human Resource Development?

Human Resource Development is een proces dat als doel heeft een organisatieklimaat te creëren waarin het ontwikkelen van de vaardigheden en talenten van je werknemers centraal staat.

Dit organisatieklimaat helpt om welbepaalde organisatiedoelstellingen te behalen. Denk bijvoorbeeld aan een verbeterde concurrentiepositie, verhoogde efficiëntie en vermindering van uitval. In tegenstelling tot andere processen en producten, hebben je werknemers namelijk de mogelijkheid om zich te blijven ontwikkelen. Dit brengt voor je bedrijf enorm veel waarde met zich mee.

Leestip: Ontdek de veelzijdige rol van een HR-manager en hoe deze professionals essentiële functies vervullen.

Wat is het belang van Human Resource Development?

Je kunt het concurrentievermogen van je bedrijf verbeteren door te investeren in Human Resource Development. Door in kaart te brengen waar precies de ontwikkelpunten liggen van je organisatie, van je werknemers en van het werk op zich, maak je je organisatie sterker. Door in te zetten op ontwikkeling en opleiding blijf je de concurrentie voor. Als je investeert in HRD en je het proces goed doorloopt, leidt HRD namelijk tot betere prestaties, een hogere productiviteit van de werknemers, en een grotere winstgevendheid van je organisatie. Heel concreet kunnen mogelijke doelen van HRD zijn:

 • het behalen van gewenste organisationele uitkomsten;

 • het beter laten aansluiten van de vaardigheden van werknemers op de gevraagde taakvaardigheden;

 • het verhogen van de winstgevendheid van de organisatie;

 • het verbeteren van de productiviteit van de organisatie.

Het Human Resource Development proces simpel uitgelegd

Human Resource Development (HRD) zet je in door middel van het doorlopen van een proces. Dit proces bestaat uit vier onderdelen: analyseren, creëren, implementeren en beoordelen.

1. Analyseren

De stap analyseren draait om het evalueren van de bekwaamheid van de werknemer in het licht van de verwachte taken en resultaten. Op deze manier kun je herkennen wie van je werknemers gebaat is bij opleiding en werkontwikkeling. Deze evaluatie doe je op drie niveaus:

 1. Organisationele analyse

 2. Taakanalyse

 3. Persoonsanalyse

 • Organisationele analyse

In de organisationele analyse zet je de gewenste uitkomsten af tegen de huidige uitkomsten. Immers, je kunt pas weten welke soort opleiding en ontwikkeling je moet inzetten, als je weet op welke gebieden de discrepantie het grootst is. Concreet betekent dit dat je nagaat wat het huidige niveau van de kennis, vaardigheden en attitudes is in je organisatie. Die resultaten vergelijk je vervolgens met de beoogde eisen. Kijk daarnaast ook naar andere factoren die de opleiding en ontwikkeling van werknemers kunnen beïnvloeden en neem dit mee in je analyse.

 • Taakanalyse

Daar waar de eerste stap draaide om de organisationele uitkomsten, kijk je bij de tweede stap naar de werkomstandigheden van je werknemers. Je brengt in kaart welke vaardigheden je werknemers nodig hebben om een taak succesvol te kunnen uitvoeren. Hierbij is het van belang om te snappen in welke context de taak wordt uitgevoerd. Deze analyse zorgt ervoor dat je begrijpt wat de omgeving van je werknemer vraagt om zijn taak uit te voeren. Is er een verschil tussen wat er nodig is en wat de werknemer kan leveren? Dan kan Human Resource Management hierop sturen.

 • Persoonsanalyse

Elke medewerker presteert op een specifiek niveau. Deze actuele prestaties van je medewerkers zet je af tegen de verwachte prestaties. Je neemt hierin ook de persoonlijke eigenschappen van de werknemer mee. Wil je investeren in opleiding en ontwikkeling? Dan is er een grotere kans op succes als de werknemer bijvoorbeeld een grote intrinsieke motivatie heeft, ambitieus is en de juiste overtuigingen heeft.

2. Creëren

Je kunt altijd verschillen verwachten tussen de eigenlijke resultaten en de beoogde resultaten. Nu je specifiek weet waar de grootste verschillen zich situeren − op organisationeel niveau, taakniveau en persoonsniveau −, ontwikkel je een gericht programma om het verschil efficiënt te compenseren. Je bepaalt de gewenste leeruitkomsten, ontwikkelt lesplannen en stelt mensen aan die het programma zullen uitvoeren. Het is van belang dat je dit programma heel concreet en goed laat aansluiten op de resultaten uit je analyse.

3. Implementeren

Je wilt dat het programma op een efficiënte en effectieve manier wordt uitgevoerd. Dit kan je als werkgever doorgaans op twee manieren aanpakken. Je kunt zorgen voor opleidingen binnen het bedrijf, en je kunt opleidingen buiten het bedrijf voorzien.

 • Opleiding binnen het bedrijf

In de taakanalyse is vastgesteld op welke vlakken de werknemers zich moeten ontwikkelen om de taken goed te kunnen uitvoeren. In deze fase gaat het erom dat de medewerkers relevante vaardigheden en taakgerelateerde kennis kunnen opdoen. 

Je kunt dit als bedrijf realiseren door bijvoorbeeld een opleiding op het werk te voorzien, door de leidinggevende nieuwe instructies te laten geven, of door nieuwe werkzaamheden te implementeren. Je behoudt als bedrijf gemakkelijk het overzicht van alle gevolgde opleidingen binnen je organisatie, door ze op te volgen vanuit één gebruiksvriendelijke tool.

 • Opleiding buiten het bedrijf

Het is ook mogelijk om werknemers opleidingen en trainingen aan te bieden buiten de organisatie. Denk hierbij aan seminars, online trainingen en cursussen of simulaties.

4. Beoordelen

De mate waarin een HRD-programma succesvol is, wordt gemeten met behulp van een evaluatie. Met de evaluatie breng je in kaart in hoeverre je programma het verschil tussen de huidige situatie en de beoogde uitkomsten kon verkleinen. Je gaat tegelijkertijd ook na of het programma dat geïmplementeerd werd, heeft gezorgd voor de juiste uitkomsten. Hebben de medewerkers een ontwikkeling doorgemaakt? En is dit de juiste ontwikkeling? Zie je een verbetering als je de vorige prestaties vergelijkt met de nieuwe prestaties? Op die manier wordt de programmavorm getoetst aan de leerdoelen en krijg je de benodigde input voor de beslissingen die in de toekomst genomen moeten worden.

Voordelen van Human Resource Development

Een effectieve toepassing van het Human Resource Development proces biedt meerdere voordelen voor een organisatie. Niet alleen kun je sturen op waar de behoeften liggen op het gebied van opleiding en ontwikkeling, je kunt de behoeften ook op drie verschillende niveaus in kaart brengen. Met HRD heb je een uitgebreide en effectieve sturingstool in handen. HRD zorgt voor een voortdurende analyse van de gewenste organisatiedoelen en de huidige situatie, inzicht in en verbetering van de werkomstandigheden, wat uiteindelijk leidt tot een hogere productiviteit. 

Hieronder hebben we een aantal voordelen op een rij gezet die voortkomen uit een effectieve HRD.

 • Een hogere betrokkenheid van de werknemers.

 • Een hogere loyaliteit van de werknemers.

 • Minder werknemersverloop.

 • Grotere tevredenheid van de werknemers.

 • Verbetering van de klantenservice door hogere tevredenheid van de werknemers.

Conclusie

Het Human Resource Development proces helpt je om de prestaties, productiviteit en winstgevendheid van je organisatie te verhogen. Dit proces ondersteunt je bij het creëren en versterken van een opleidings- en ontwikkelklimaat. 

Als HR-manager is het handig om overzicht te houden op de scholing en ontwikkeling van je medewerkers. Personio helpt je grip houden op je opleidingsprogramma. Trainingsmanagement software maakt het toepassen van Human Resource Development een stuk makkelijker.

Veelgestelde vragen: Human Resource Development

Wat is de rol van Human Resource Development?

Human Resource Development is een proces om de productiviteit van werknemers te verbeteren en daarmee de prestaties, productiviteit en winstgevendheid van de organisatie te vergroten.

Wat is personeelsontwikkeling (met voorbeelden)?

Personeelsontwikkeling betekent investeren in je medewerkers door middel van opleiding en ontwikkeling. Dit kan opleiding op en buiten het werk zijn. Voorbeelden van ontwikkeling op het werk zijn: het implementeren van nieuwe werkzaamheden door een medewerker, en een nieuwe instructie krijgen van een leidinggevende. Voorbeelden van opleiding en ontwikkeling buiten het werk zijn: cursussen, simulaties en online trainingen.

Wat zijn de 3 belangrijkste functies van Human Resource Development?

In het proces van Human Resource Development staan drie functies centraal: 1. de ontwikkeling van de organisatie, 2. de opleiding en ontwikkeling van de medewerkers en 3. de loopbaanontwikkeling van de medewerkers.

Op welke domeinen kan Human Resource Development een rol spelen in een organisatie?

Human Resource Development kan een belangrijke rol spelen in je organisatie op 5 verschillende HR-domeinen. Deze zijn:

 1. Strategische inzet en werving van talent;

 2. Arbeidsvoorwaarden die gericht zijn op ontwikkeling en opleiding;

 3. Het meten en beheren van prestaties;

 4. Opleidingsprogramma’s en trainingen;

 5. Carrièreontwikkeling binnen de organisatie.

Personeelsprocessen digitaal in kaart brengen

Relaxed HR Manager