Arbeidskorting: wat is het + berekening

In dit artikel leer je meer over de arbeidskorting in Nederland. We bespreken wat deze korting precies inhoudt, het belang ervan en de recente veranderingen in 2023. Hierbij hebben we speciale aandacht voor verschillende groepen werknemers, zoals mensen die een uitkering ontvangen en AOW'ers.

Belangrijkste conclusies

 • De arbeidskorting is een stimulans voor lagere inkomens: door het netto-inkomen voor werkende mensen te verhogen, vooral aan de onderkant van de inkomensschaal, moedigen arbeidskortingen mensen aan om meer te werken.

 • Rechtvaardig belastingstelsel: de arbeidskorting is hoger voor lagere inkomens en lager voor hogere inkomens. Dit zorgt voor een evenwichtige belastingdruk.

 • Inclusief belastingbeleid: het toepassen van een arbeidskorting op verschillende groepen mensen, waaronder uitkeringsgerechtigden en AOW’ers, draagt bij aan een inclusief belastingbeleid.

Voorbereidende loonadministratie

Wat is de arbeidskorting?

De arbeidskorting is een korting die wordt toegekend op de inkomstenbelasting van werknemers. Het is een progressieve korting* die afhankelijk is van het inkomen. Het doel van deze korting is om werken aantrekkelijker te maken en arbeidsparticipatie aan te moedigen.

💡 *Dit betekent dat het bedrag van de korting toeneemt bij een lager inkomen en afneemt of zelfs verdwijnt bij een hoger inkomen.

Wat is de verrekende arbeidskorting?

De verrekende arbeidskorting is het deel van de arbeidskorting dat wordt toegepast op de inkomstenbelasting, voor elk individu dat een inkomen uit arbeid heeft. 

Arbeidskorting in 2023: verhoging en afbouw

In 2023 werden belangrijke wijzigingen aangebracht aan de regels rondom de arbeidskorting. Meer bepaald werd voorzien in de verhoging van de korting voor lagere inkomens en de afbouw van de korting voor hogere inkomens.

Wijzigingen van de arbeidskorting in 2023

De arbeidskorting werd in 2023 verhoogd voor mensen met lagere inkomens. Daardoor zagen zij hun netto-inkomen stijgen. Voor mensen met hogere inkomens daalde de arbeidskorting dan weer sneller. De hoogste inkomens kwamen uiteindelijk niet meer in aanmerking voor de arbeidskorting. 

Overzicht van de toename en afbouw van de arbeidskorting

 • Maximale arbeidskorting voor werkende mensen: het maximumbedrag van de arbeidskorting voor werknemers jonger dan 67 jaar bedroeg € 5052 in 2023. Dit maximumbedrag geldt voor bruto-inkomens die de drempel van € 37.691 niet overschrijden.

 • Verlaagde arbeidskorting bij hogere inkomens: vanaf een bruto-inkomen van € 37.691 wordt de arbeidskorting verlaagd. De verlaging bedraagt 6,51% van het inkomen boven € 37.691. Deze verlaging zet zich stapsgewijs voort totdat de arbeidskorting nul bedraagt.

 • Inkomensgrenzen voor arbeidskorting: de arbeidskorting in 2023 is vooral gunstig voor mensen met lagere en modale inkomens. Voor inkomens boven de € 115.295 verdwijnt de arbeidskorting volledig.

Stimuleer datagedreven keuzes

NL_people_analystics_berichte

Verzamel en organiseer belangrijke HR-gegevens zoals absenties, verloop en meer. Genereer gedetailleerde rapporten binnen seconden, zodat je met vertrouwen strategieën kunt opstellen.

Specifieke voorbeelden van arbeidskorting

De arbeidskorting geldt voor verschillende groepen werknemers. Op elke groep zijn er verschillende regels van toepassing, afhankelijk of het om uitkeringsgerechtigden, arbeidsongeschikten of AOW’ers gaat.

Arbeidskorting voor uitkeringsgerechtigden

Mensen met een WW- of bijstandsuitkering kunnen in aanmerking komen voor een arbeidskorting, afhankelijk van de aard en hoogte van de uitkering en een eventueel aanvullend inkomen uit arbeid.

Arbeidskorting voor arbeidsongeschikten

Arbeidsongeschikten, waaronder mensen die een WIA-uitkering ontvangen, komen ook in aanmerking voor een arbeidskorting, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en een aanvullend inkomen.

De impact van de arbeidskorting op AOW-ontvangers

AOW’ers kunnen ook profiteren van een arbeidskorting, als ze naast hun AOW-uitkering een inkomen hebben uit arbeid. De berekening van de korting hangt af van het totale inkomen.

In elk van deze gevallen speelt de arbeidskorting een rol in het aanmoedigen van arbeidsparticipatie, ongeacht het arbeidsvermogen of de leeftijd van mensen. Het beleid rondom arbeidskorting voor deze specifieke groepen weerspiegelt het streven van de Nederlandse regering om een inclusieve arbeidsmarkt te bevorderen.

Prestaties objectief en op transparante wijze meten

Performance Goals

Hou de ontwikkeling van medewerkers in de gaten met definieerbare en volgbare doelen. Doelen kunnen ook gekoppeld worden aan de uitbetaling van bonussen om het personeelsbehoud een boost te geven.

Berekening van de arbeidskorting - stap voor stap

Het berekenen van de arbeidskorting is een proces dat afhangt van een aantal factoren. Hieronder vind je een vereenvoudigd overzicht van hoe de berekening precies werkt:

 1. Bepaal het totale jaarinkomen: dit is de som van alle inkomsten uit arbeid (salaris, winst uit onderneming, enz.).

 2. Raadplegen van de tabel arbeidskorting: raadpleeg de arbeidskortingstabel om het arbeidskortingsbedrag (AK) te vinden dat overeenkomt met het jaarinkomen.

 3. Toepassen van de arbeidskorting: gebruik de tabel om het bedrag van de arbeidskorting te vinden dat van toepassing is op het totale inkomen van een werknemer.

 4. Bereken de verschuldigde belasting: trek de arbeidskorting af van de bruto-inkomstenbelasting om de netto verschuldigde belasting te vinden.

De formule kan worden weergegeven als:

Nettobelasting = bruto-inkomstenbelasting − arbeidskorting (AK)

Voorbeeldberekening van de arbeidskorting

Laten we voor dit voorbeeld een werknemer nemen met een jaarinkomen van € 30.000. Volgens de regels voor arbeidskorting in 2023 zou deze werknemer in aanmerking kunnen komen voor een arbeidskorting van ongeveer € 3837. Dit is een schatting op basis van de tabel arbeidskorting in 2023.

De inkomstenbelasting die normaal gesproken over een dergelijk inkomen zou worden geheven is in dit voorbeeld € 6000. Dit is een schatting op basis van de geldende belastingtarieven.

De berekening van de arbeidskorting ziet er dan als volgt uit:

 • Jaarinkomen van de werknemer: € 30.000

 • Geschatte inkomstenbelasting op dit inkomen: € 6.000

 • Geschatte arbeidskorting: € 3.837

 • Verrekende arbeidskorting: € 6000 (geschatte belasting) - € 3837 (arbeidskorting) = € 2163

€ 2163 is de uiteindelijke belasting die de werknemer verschuldigd is. Dit is een enorm voordeel ten opzichte van het oorspronkelijke bedrag van € 6000).

💡 Met Personio kan de HR-afdeling van je bedrijf makkelijk de loonadministratie in je bedrijf beheren. Het eenvoudige digitale opvolgingsproces zorgt ervoor dat je snel toegang hebt tot de gegevens die nodig zijn om te berekenen hoeveel je als bedrijf bijdraagt aan de premies van je werknemers.

Leestip: Wat betekent Payroll?

Veelgestelde vragen

Hoe beïnvloedt de arbeidskorting het netto-inkomen van werknemers in 2023?

In 2023 verhoogt de arbeidskorting in Nederland het netto-inkomen van werknemers door de belasting die ze betalen te verlagen. Deze korting is afhankelijk van het inkomen en neemt toe tot een bepaald maximum. Vervolgens neemt de arbeidskorting geleidelijk af bij hogere inkomens. Dit systeem is bedoeld om lagere inkomens te ondersteunen en om de belastingdruk te verlichten.

Wat gebeurt er met de arbeidskorting als een werknemer meerdere jobs heeft?

Als een werknemer meerdere jobs heeft, wordt de arbeidskorting berekend over het totale verdiende inkomen. De korting kan echter niet meer bedragen dan het maximumbedrag dat voor dat jaar is vastgesteld, ongeacht het aantal jobs.

Kan arbeidskorting negatief zijn en wat betekent dat?

In theorie zou dit betekenen dat je meer belasting betaalt en dus minder netto-inkomen overhoudt. De arbeidskorting kan echter nooit negatief zijn. De korting verlaagt de belasting, maar resulteert nooit in een extra belastingbetaling als het tegoed hoger is dan de verschuldigde belasting.

Disclaimer

Personeelsprocessen digitaal in kaart brengen

Relaxed HR Manager