Is een concurrentiebeding toegestaan bij een tijdelijk contract?

NL_Nulurencontract_header

Een concurrentiebeding wordt vaak opgenomen in een vast contract. Dit om te vermijden dat een werknemer bij een concurrent gaat werken na het einde van het dienstverband. Bij een tijdelijk contract is het echter niet toegestaan om een concurrentiebeding te gebruiken, tenzij de werkgever een zeer goede reden kan voorleggen waarom zo’n clausule nodig is. In dit artikel gaan we dieper in op het concurrentiebeding in het kader van tijdelijke contracten.

Belangrijkste conclusies

 • Een concurrentiebeding mag in principe niet opgenomen worden in een tijdelijk contract.

 • Wil je toch een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract? Dan heb je hiervoor als werkgever een grondige motivatie nodig, die je schriftelijk moet vastleggen in de arbeidsovereenkomst.

 • Hou er ook rekening mee dat een werknemer met een tijdelijk contract het gebruik van een concurrentiebeding kan weigeren.

Personio gratis uitproberen

Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is een clausule in de arbeidsovereenkomst die een werknemer verbiedt om na het einde van het contract soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen in een ander bedrijf als werknemer of als ondernemer. Vaak zijn er aan zo’n beding ook geografische beperkingen verbonden, zoals ‘binnen een straal van 50 km’. 

Concurrentiebeding in een tijdelijk contract

Sinds 1 januari 2015 is het verboden om een concurrentiebeding op te nemen in een tijdelijk contract.

Er bestaat wel één uitzondering op deze regel. De uitzondering geldt wanneer je als werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen hebt om een concurrentiebeding in te voeren. Hierbij is het noodzakelijk dat je de gegronde motivering voor het toepassen van het concurrentiebeding expliciet opneemt in de arbeidsovereenkomst. Doe je dat niet, dan is het beding alsnog ongeldig.

Wat zijn de wettelijke bepalingen en voorwaarden voor tijdelijke contracten?

Wanneer je een tijdelijk contract opmaakt, moet je als werkgever rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • Het contract wordt opgesteld voor een bepaalde tijd en eindigt dus op een bepaalde einddatum. Een tijdelijk contract geldt voor de duur van een specifieke taak of voor de duur van een bepaalde situatie, bijvoorbeeld het tijdelijk vervangen van een zieke of zwangere medewerker.

 • Na de vastgestelde tijd eindigt het contract van rechtswege (automatisch).

 • Over het algemeen zijn dezelfde arbeidsvoorwaarden van toepassing als deze die gelden bij een vast contract.

 • Bij tijdelijke contracten van 6 maanden of langer heb je als werkgever een aanzegplicht. Dat wil zeggen dat je een maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer moet laten weten of het contract al dan niet verlengd wordt.

 • Een tijdelijk contract kan niet zomaar tussentijds opgezegd worden, noch door de werkgever, noch door de werknemer.

 • In een tijdelijk contract kan een proeftijd worden opgenomen.

 • Een tijdelijk contract mag volgens de ketenregeling maximaal twee keer verlengd worden in een periode van drie jaar.

Plan personeel op basis van solide gegevens

NL_strategische_personeelsplanning_headcount_software

In Personio kun je op ieder moment zien hoeveel mensen er op welke afdeling werken en daar je planning op baseren.

Praktische tips en overwegingen voor HR-medewerkers 

Een concurrentiebeding kan je dus niet zomaar opnemen in een tijdelijk contract. Het is wel mogelijk om zo’n clausule op te nemen in een vast contract. Wil je toch een concurrentieclausule opnemen in een tijdelijk arbeidscontract? Hou dan rekening met de volgende tips:

 • Zorg ervoor dat het beding schriftelijk wordt overeengekomen. Je kan het beding toevoegen aan de arbeidsovereenkomst, of je kan het ook apart, los van het contract, laten ondertekenen door de werknemer om zeker te zijn.

 • Het is mogelijk om een geografisch bereik toe te voegen aan het concurrentiebeding. Je kunt bijvoorbeeld aangeven binnen welke straal rondom het bedrijf het beding van toepassing is, of je kunt ook specifieke landen noemen in het geval van een multinational.

 • Als je toch een concurrentiebeding wenst op te nemen in een tijdelijk contract, zorg dan voor een zeer goede motivatie. Deze motivatie moet vermelden welke kennis de werknemer opdoet, waarom de werkgever de extra bescherming nodig acht en dergelijke meer. Zo sta je als werkgever sterk in je schoenen en moet het achteraf toch nog mislopen.

 • Idealiter koppel je ook een boetebeding aan het concurrentiebeding, dat je tevens opneemt in de arbeidsovereenkomst. Dit houdt in dat de ex-werknemer een boete moet betalen als hij of zij het concurrentiebeding niet naleeft. Als er geen boete of sanctie gekoppeld is aan het concurrentiebeding, is het moeilijk om achteraf de schade te verhalen op de ex-werknemer.

 • Maak het anderzijds ook niet te moeilijk voor jezelf. Een concurrentiebeding kan je niet volledig beschermen tegen werknemers die je bedrijf verlaten. Het is daarom belangrijk om goed te overwegen ten aanzien van welke werknemers je het beding wilt toepassen, en of en in welke mate deze werknemers daadwerkelijk schade kunnen toebrengen aan je bedrijf.

 • Als een werknemer van functie verandert binnen je organisatie, is het verstandig om het concurrentiebeding ook aan te passen. Hogere functies vragen vaker om een strenger beding.

Hou er rekening mee dat een werknemer met een tijdelijk contract niet verplicht is om akkoord te gaan met het concurrentiebeding. In dat geval zullen er onderhandelingen plaatsvinden. We raden je aan om zorgvuldig af te wegen en te bepalen hoe relevant het gebruik van een concurrentiebeding is in het licht van de betreffende functie of medewerker. De noodzaak ervan kan namelijk aanzienlijk variëren afhankelijk van de specifieke functie.

Hoe ontwikkel je een duurzame HR-strategie?

Teaserbild Whitepaper People Strategy NL

In deze gids nemen we je mee door het proces en laten we zien hoe je je HR-werk naar een hoger niveau kunt tillen.

Het opstellen van de arbeidsovereenkomst, met Personio

Het opstellen van een goede arbeidsovereenkomst kan een complexe taak zijn. Een alles-in-één-HR-tool zoals Personio kan je hierbij helpen. Deze tool maakt het niet alleen makkelijker om contracten op te stellen, maar ook om tijdelijke contracten op te volgen, je administratie nauwkeurig bij te houden en het overzicht te bewaren over alle werknemers.

Conclusie

Als bedrijf kan het interessant zijn om een concurrentiebeding in te voeren in een arbeidscontract. Echter, over het algemeen wordt zo’n beding niet gebruikt bij tijdelijke contracten. Wil je toch een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract? Zorg dan voor een gegronde motivatie, die je bovendien uitdrukkelijk opneemt in de arbeidsovereenkomst. Zo ben je zeker dat alles duidelijk is voor de betrokken werknemer en voorkom je problemen achteraf.

Veelgestelde vragen

Hoelang kan een concurrentiebeding van kracht blijven?

Als werkgever heb je in principe de vrijheid om zelf de duur van het concurrentiebeding te bepalen, aangezien de wet hierover geen specifieke regels bevat. Kijken we naar de rechtspraak, dan zien we echter dat rechters in de praktijk een maximumtermijn van een jaar (na het einde van het dienstverband) hanteren.

Mag een concurrentiebeding in een tijdelijk contract?

Een concurrentiebeding kan in principe niet worden opgenomen in een tijdelijk contract. Zo’n beding kan alleen worden toegevoegd als de werkgever hiervoor zeer gegronde redenen heeft en de belangen van het bedrijf op het spel staan. Deze motivatie moet in dat geval uitdrukkelijk vermeld staan in de arbeidsovereenkomst.

Hoe ver reikt een concurrentiebeding?

De geografische bepaling van een concurrentiebeding hangt af van de sector waarin het bedrijf opereert. Voor een schoonheidsinstituut kan de geografische reikwijdte zich bijvoorbeeld beperken tot enkele gemeenten, terwijl een multinational al snel een internationale reikwijdte zal hanteren.

Disclaimer

HR-processen vereenvoudigen

NL_elektronische_handtekening_digitale_unterschrift_teaser_box_image