Wat zijn bedrijfsdoelstellingen en hoe formuleer je ze?

Unternehmenskultur – Mitarbeiter beim Meeting

Bedrijfsdoelstellingen zijn een belangrijke succesfactor voor ieder bedrijf. Aan de hand van goed geschreven bedrijfsdoelstellingen kun je tevens een strategie uitstippelen om je einddoelen te bereiken. In dit artikel leggen we uit wat bedrijfsdoelstellingen precies zijn. Aan de hand van enkele voorbeelden tonen we je ook hoe je goede en effectieve doelstellingen opstelt.

Belangrijkste conclusies

 • Bedrijfsdoelstellingen kun je beschouwen als een soort kompas waarmee je de commerciële en organisatorische activiteiten van je bedrijf kunt aansturen. Ze helpen ook om je medewerkers op één lijn te krijgen. 

 • Ontwikkel eerst een sterke visie en strategie voor je bedrijf, voordat je werkt aan specifieke doelen. Bedrijfsdoelen hangen nauw samen met de bedrijfsvisie en -strategie. 

 • Formuleer je bedrijfsdoelstellingen bij voorkeur met de SMART-methode. Met deze methode kun je je doelen makkelijk opvolgen en het succes ervan meten. 

 • Zorg voor voldoende teamwerk, planning en follow-up bij het opstellen van nieuwe bedrijfsdoelstellingen. Zo voorkom je dat je doelen loze kreten worden.

Wat zijn bedrijfsdoelstellingen?

Een bedrijfsdoelstelling is een schriftelijke uiteenzetting van wat je als bedrijf concreet wilt bereiken. Bedrijfsdoelstellingen hebben meestal betrekking op de belangrijkste succesfactoren van je bedrijf, zoals omzet, bedrijfsvoering en productiviteit. De doelstellingen moeten bovendien aansluiten bij de visie en missie van je bedrijf, en de bedrijfscultuur.

Zowel grote als kleine bedrijven hebben baat bij het ontwikkelen en formuleren van kwalitatieve bedrijfsdoelstellingen. Alle bedrijfsdoelstellingen samen helpen om de ontwikkeling van bedrijven in de juiste richting te sturen.

Leestip: Verdiep je in soorten leiderschap die innovatie en groei stimuleren.

Waarom zijn bedrijfsdoelstellingen zo belangrijk? 

Het opstellen van bedrijfsdoelstellingen en het meten van hun voortgang, kunnen bedrijven heel wat voordelen opleveren. Hieronder vind je een overzicht van de vier belangrijkste voordelen. 

 • Je krijgt een duidelijk, beknopt en gedeeld begrip van wat succes voor een bedrijf betekent. Aan de hand van de OKR-methode kun je je KPI’s afstemmen op je bedrijfsdoelstellingen. 

 • Je medewerkers, teams en bedrijfsafdelingen kunnen makkelijker prioriteiten stellen.

 • Je krijgt een duidelijk beeld van de verschillende taken en verantwoordelijkheden binnen je bedrijf. Met behulp van KPI's kun je de individuele bijdragen van medewerkers, teams en bedrijfsafdelingen beter beoordelen.

 • Het is een manier om je werknemers te motiveren en ze nog meer bij je bedrijf te betrekken.

Hoe formuleer je bedrijfsdoelstellingen?

Het opstellen van effectieve bedrijfsdoelstellingen kan een complex proces zijn, afhankelijk van hoe groot je bedrijf is (aantal medewerkers, omzet en resultaat) en in welk stadium je bedrijf zich bevindt. Je kunt je bedrijfsdoelstellingen maximaliseren door ze op een doordachte manier uit te werken. 

Voordat je bedrijfsdoelstellingen opstelt

Er zijn een paar stappen die je moet overwegen voor je werkelijk begint met het opstellen van je bedrijfsdoelstellingen. Hieronder lees je onze suggesties. 

Visie

Voordat je überhaupt nadenkt over de concrete bedrijfsdoelstellingen, is het belangrijk dat je de visie van je bedrijf goed verwoordt en ook kenbaar maakt aan je team. Een sterke en inspirerende visie is een absolute voorwaarde om een productieve en aangename bedrijfscultuur tot stand te brengen. 

Dit betekent dat je als bedrijf moet weten wat je bestaansreden is, en wat je op lange termijn wilt bereiken. Visieverklaringen zijn meestal openbaar en worden opgenomen in de bedrijfsdocumenten.

Strategie

Vervolgens moet je de strategie van je bedrijf gaan bepalen. De bedrijfsstrategie bepaalt hoe je de visie van je bedrijf zult bereiken. Je zou de strategie dus kunnen omschrijven als het geheel van evoluerende technieken en methoden die je als bedrijf toepast om je visie te bereiken. De bedrijfsstrategie documenteert de belangrijkste principes die de onderneming moet volgen om de behoeften van de klant te begrijpen: hoe je met concurrentie omgaat, welke middelen nodig zijn om je visie te bereiken, enzovoort.

Tijdlijn

Als je bedrijfsstrategie klaar is, kun je door met de volgende stap: het vaststellen van een tijdlijn om je doel te bereiken. De tijdlijn die je vooropstelt kan enorm variëren. De keuze voor korte-, middellange-, of langetermijndoelen hangt onder andere af van het stadium waarin het bedrijf zich bevindt, de marktontwikkeling en de beschikbare technologieën. Een start-up zal doorgaans kortere termijnen vooropstellen, terwijl een marktleider het zich kan veroorloven om complexere doelen te stellen voor een langere termijn.

Bedrijfsdoelstellingen formuleren volgens de SMART-methode

De bedoeling is uiteraard dat je je bedrijfsdoelen ook daadwerkelijk bereikt. Je dient bij het formuleren van bedrijfsdoelstellingen dan ook rekening te houden met enkele do's en don'ts, deze bespreken we later in het artikel. Het is in ieder geval zo dat je bedrijfsdoelen specifiek, realistisch en meetbaar moeten zijn. Zo zorg je ervoor dat je een goede leidraad in handen hebt voor toekomstig succes. 

De beste manier om je bedrijfsdoelstellingen te bepalen is door gebruik te maken van de SMART-methode. Volgens de SMART-methode moeten doelstellingen de volgende vijf aspecten bevatten.

 • Specifiek Bedrijfsdoelstellingen moeten gedetailleerd zijn. Ze moeten het gewenste resultaat van de doelstelling schetsen, bepalen hoe je het doel gaat bereiken, en aanduiden wie verantwoordelijk zal zijn voor het handhaven van de resultaten.

 • Meetbaar Een bedrijfsdoelstelling moet zich vertalen in cijfers of in (meetbare) voorwaarden, aan de hand waarvan je kunt nagaan of en in hoeverre je doel is bereikt. Zo weet je precies hoever je staat in het bereiken van je doel.

 • Acceptabel Acceptabele doelstellingen zijn doelen waar iedereen het over eens kan zijn. Ze voelen niet willekeurig aan en je medewerkers voelen dat ze er iets bij te winnen hebben. Bovendien houden ze direct verband met je werk. 

 • Realistisch Hoewel bedrijfsdoelstellingen uitdagend mogen zijn, moeten de werknemers er ook van overtuigd zijn dat ze haalbaar zijn. Zorg er dus voor dat de doelen niet te hoog gegrepen zijn.

 • Tijdgebonden Doelstellingen moeten in tijd begrensd zijn. Voorbeeld: het verkoopteam van je bedrijf moet eind volgend jaar een bepaald verkoopcijfer halen.

3 voorbeelden van goede bedrijfsdoelstellingen

Voorbeeld 1

Een bedrijf wil tegen het einde van 2022 een nieuw communicatiesysteem invoeren. Ze gebruiken daarvoor een nieuw communicatiesysteem dat door het interne IT-team is ontwikkeld. Als ze de interacties met de klanten met 25% kunnen verhogen in het volgende jaar, wordt de invoering van het communicatiesysteem als een succes beschouwd.

Voorbeeld 2 

De HR-dienst wil de kosten voor werving halveren door het bestaande wervingssysteem te vereenvoudigen. Dit gaan ze realiseren met behulp van nieuwe wervingssoftware. Aan het einde van het jaar zal het succes gemeten worden door de wervingskosten te vergelijken met die van vorig jaar.

Voorbeeld 3

Het marktonderzoeksteam wil de winst maximaliseren door het onderzoeken van nieuwe, efficiënte manieren om de concurrentie op te volgen. Het team zal om de twee maanden verslag uitbrengen van hun bevindingen.

Tips voor het opstellen van goede bedrijfsdoelen

 • Zorg ervoor dat je doelen duidelijk geformuleerd zijn. 

 • Stel doelen waarmee de vooruitgang en het succes gekwantificeerd en gemeten kunnen worden.

 • Stel ambitieuze, maar haalbare doelen op.

 • Vraag om de inbreng van je medewerkers op alle niveaus van je bedrijf. Zo kun je nieuwe opportuniteiten aan het licht brengen en de betrokkenheid van je medewerkers vergroten. 

 • Stel duidelijke tijdlijnen op voor het behalen van elk doel.

 • Houd rekening met de missie- en visieverklaring van je bedrijf, en zorg ervoor dat al je bedrijfsdoelen daarop afgestemd zijn.

 • Vraag naar andere (externe) meningen. Interview belangrijke klanten en partners van wie je directe feedback en input wil krijgen. Met die extra info kun je je bedrijfsdoelen evalueren en waar nodig bijsturen.

Bedrijfsdoelstellingen formuleren? Vermijd deze valkuilen! 

Bij het stellen van nieuwe bedrijfsdoelstellingen kan het een en ander misgaan. Hieronder lees je meer over de meest voorkomende fouten die bedrijven maken, en hoe jij die kunt vermijden.

Slecht geformuleerde doelstellingen 

De eerste fout die je kunt maken is je doelstellingen slecht formuleren. Maar wat kun je beschouwen als een slecht geformuleerde doelstelling? De bedoeling achter je doel kan op zich goed zijn, maar je doelstelling is misschien op een nogal vage, onrealistische of willekeurige manier geformuleerd. 

Een voorbeeld van een slecht geformuleerde doelstelling is zeggen dat je meer winst wil maken. Deze doelstelling is zeer vaag omschreven en dus niet specifiek, niet tijdgebonden en ook niet precies meetbaar. 

Wat is de oplossing? 

 • Wees specifiek met je doelen. Zorg ervoor dat je glashelder bent over wat je wilt bereiken. Leer om vage doelen (bijv. ‘meer collega’s werven’) op een duidelijke manier te herformuleren (bijv. ‘20 nieuwe collega’s voor het IT-departement werven tegen 5 maart 2023’). 

 • Zorg voor realistische doelen. Je kunt ambitieuze doelen hebben, maar je moet wel realistisch blijven. In hoeverre zijn jij en je medewerkers bereid om tijd en energie te besteden om de gestelde doelen te bereiken? Denk goed na over de ROI van je doel en overweeg of er geen andere, meer haalbare en concrete doelen zijn die de moeite waard zijn. 

 • Zorg voor zinvolle doelen. Koppel je doel aan een zinvol resultaat en vermijd het gebruik van willekeurige cijfers. Wil je bijvoorbeeld de omzet verhogen om een nieuwe investering te financieren? Bereken dan de exacte omzet die je nodig hebt. Maak van dat getal vervolgens je doel.

Te weinig voorbereiding en planning

Het is gemakkelijk om je doelen op papier te zetten. Echter, een doel zonder plan is niets meer dan een wens. Heb je geen helder plan of duidelijke strategie om je doel te bereiken? Dan zul je chaotisch en ongeordend te werk gaan, en ook veel meer wrijving ondervinden tijdens het toewerken naar je doel.

Wat is de oplossing? 

 • Zorg voor de juiste tools. Om specifieke doelstellingen te bereiken, heb je specifieke tools nodig. Wil je bijvoorbeeld nieuw toptalent binnehalen met een opvallende en originele wervingscampagne? Dan heb je in de eerste plaats goede wervingssoftware nodig. Verder zijn ook nog functieomschrijvingen, jobboards of vacaturesites, workflows enzovoort nodig.

 • Maak een back-upplan. Identificeer van tevoren de mogelijke drempels die je bedrijfsdoelstellingen kunnen doen ontsporen. Zorg ervoor dat je voor deze situaties een back-upplan hebt. 

Te weinig teamwerk

Als je je team niet betrekt bij je bedrijfsdoelstellingen, mis je de belangrijke voordelen van verantwoording en positieve groepsdruk. Het is ook veel gemakkelijker om op te geven als je obstakels tegenkomt op je pad. 

Wat is de oplossing? 

 • Betrek je team bij je doelen. Deel je bedrijfsdoelstellingen met je medewerkers. Dit helpt om je doelen te versterken en ze sneller te bereiken. Naast het opschrijven van je doelen, helpt het ook om je doelen hardop te zeggen.

 • Organiseer regelmatig een terugkoppelingsmoment. Organiseer bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks een terugkoppelingsmoment met je medewerkers om te kijken waar je staat en om je teamleden aan te moedigen.

Veelgestelde vragen

Wat zijn realistische doelen?

Een realistische bedrijfsdoelstelling is, in de eerste plaats, haalbaar. Die haalbaarheid hangt af van je huidige visie, het motivatieniveau van je collega's, de beschikbare tijd en de beschikbare vaardigheden en middelen binnen je bedrijf. Je moet al deze parameters zorgvuldig afwegen voor je nieuwe doelen stelt. Realistische doelen helpen je uiteindelijk om meer te bereiken. Onrealistische doelen leiden tot een hoop frustratie.  

Welke verschillende bedrijfsdoelen zijn er?

Er zijn twee soorten bedrijfsdoelstellingen: strategische doelstellingen en operationele doelstellingen. Strategische doelstellingen zijn de langetermijndoelstellingen van je bedrijf. Ze houden rechtstreeks verband met de missieverklaring van je bedrijf en drijven grootschalige organisatorische veranderingen aan. Operationele doelstellingen zijn de kortetermijndoelstellingen en kunnen de strategische doelstellingen van je bedrijf ondersteunen.

Download onze bedrijfscultuurgids (Engelstalig)

Icon Onboarding